Főoldal » Archív » A büntetés súlyosítását indítványozta a fellebbviteli főügyészség a vízminőségi igazolásokért pénzt kérő vádlottal szemben

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Békés megyei vád­lot­tal szem­ben kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mé­nyek miatt kisza­bott három év kilenc hóna­pi sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

Az első fokon eljá­ró Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság 2017 októ­be­ré­ben meg­ho­zott íté­le­té­ben hat­van­nyolc rend­be­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt három év kilenc hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt az elkö­ve­tőt, aki 2004-től kémi­ai labo­ra­tó­ri­um veze­tő­je­ként dol­go­zott és a víz­mi­nő­sé­gi iga­zo­lá­so­kat kérő sze­mé­lyek­től 2007 és 2009 között ese­ten­ként tíz, illet­ve húsz­ezer forin­tot kért, össze­sen majd­nem egy­mil­lió forint összegben.

A járás­bí­ró­ság íté­le­te ellen beje­len­tett fel­leb­be­zé­se­ket elbí­rá­ló, másod­fo­kon eljá­ró Gyu­lai Tör­vény­szék a 2019 júni­u­sá­ban meg­ho­zott íté­le­té­ben továb­bi négy kor­rup­ci­ós bűn­cse­lek­mény­ben is meg­ál­la­pí­tot­ta a férfi bűnös­sé­gét, azon­ban a bün­te­tést nem vál­toz­tat­ta meg. Miu­tán továb­bi bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben is fele­lős­nek talál­ták a vád­lot­tat, ezért har­mad­fo­kú eljá­rás­ra is lehe­tő­ség van.

A másod­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és a védő­je mel­lett az ügyész­ség is fel­leb­be­zést jelen­tett be.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a jelen­tős idő­mú­lás elle­né­re is ala­pos­nak tar­tot­ta a Békés Megyei Főügyész­ség bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra irá­nyu­ló fel­leb­be­zé­sét, ezért a bűn­ügy­ben kelet­ke­zett ira­to­kat azzal küld­te meg a Sze­ge­di Íté­lő­táb­lá­nak, hogy har­mad­fo­kon eljá­ró bíró­ság­ként a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­mát súlyosítsa.