Főoldal » Archív » A büntetőeljárás folytatását indítványozta a főügyészség Dr. Czeglédy Csabával szemben

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a Sze­ge­di Tör­vény­szék felé, hogy ren­del­je el az eljá­rás foly­ta­tá­sát a bűn­szer­ve­zet­ben, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt meg­vá­dolt Dr. Czeg­lédy Csa­bá­val szemben.

A Nem­ze­ti Válasz­tá­si Iroda meg­ke­re­sés­re a teg­na­pi napon arról tájé­koz­tat­ta a Csong­rád Megyei Főügyész­sé­get, hogy a 2019. május 26. nap­ján tar­tott, az Euró­pai Unió Par­la­ment­jé­nek tag­ja­i­val kap­cso­la­tos válasz­tás ered­mé­nye jog­erős­sé vált, miu­tán a Kúria az utol­só jog­or­vos­la­tot is elutasította.

A Bün­te­tő­el­já­rás­ról szóló 2017. évi XC. tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint a kép­vi­se­lő jelöl­tet meg­il­le­tő men­tel­mi jog meg­szű­né­sét köve­tő­en az eljá­rás ezen okból tör­té­nő meg­szün­te­té­se nem aka­dá­lya annak, hogy a men­tel­mi jog meg­szű­né­sét köve­tő­en a bün­te­tő­el­já­rást lefoly­tas­sák. A tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott men­tel­mi jog - mind­ad­dig amíg fent áll - ide­ig­le­nes aka­dá­lyát képe­zi a bün­te­tő­el­já­rás lefolytatásának.

A válasz­tá­si ered­mé­nyek jog­erős­sé válá­sát köve­tő­en a kép­vi­se­lő jelöl­te­ket meg­il­le­tő men­tel­mi jog meg­szűnt, így az eljá­rás foly­ta­tá­sá­nak aka­dá­lya elhá­rult, mely­re figye­lem­mel a főügyész­ség a mai napon indít­ványt tett a Sze­ge­di Tör­vény­szék felé, hogy ren­del­je el vég­zé­sé­vel a koráb­ban bírói szak­ban meg­szün­te­tett bün­te­tő­el­já­rás foly­ta­tá­sát Dr. Czeg­lédy Csa­bá­val szemben.