Főoldal » Hírek » A csomagtartóban is utasokat szállított a román embercsempész - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró elren­del­te egy 29 éves román férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki az álta­la hasz­nált autó cso­mag­tar­tó­já­ban is mene­kül­te­ket szál­lí­tott.

A román férfi 2023. május 19. nap­ján vezet­te román rend­szá­mú sze­mély­gép­ko­csi­ját a 2-es számú főúton Parassa­pusz­ta felé , ami­kor rend­őri ellen­őr­zés alá von­ták. Az autó utas­te­ré­ben négy, a cso­mag­tar­tó­ban pedig továb­bi két, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt szál­lí­tott, akik­nél érvé­nyes úti­ok­mány nem volt és Magyar­or­szá­gon való jog­sze­rű tar­tóz­ko­dá­su­kat nem tud­ták iga­zol­ni. Az uta­sok a szerb határ­ról Nyugat-Európába tar­tot­tak, úti­cél­ju­kat Szlo­vá­ki­án keresz­tül kíván­ták elér­ni.

A cso­mag­tér tel­je­sen zárt, ablak, szel­lő­ző nyí­lás, klíma és meg­fe­le­lő ülő­hely nincs benne, ezért az oda bezsú­folt két sze­mély­nek az uta­zás órá­kon át testi és lelki gyöt­rel­met oko­zott.

A nyo­mo­zó ható­ság a csem­pé­szett sze­mé­lyek sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te a férfi letar­tóz­ta­tá­sát.

Az ügyész­ség a rend­őr­sé­gi elő­ter­jesz­tés­sel egye­ző­en a ter­helt jelen­lé­té­nek biz­to­sí­tá­sa és a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben indít­vánnyal élt a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság felé a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra.

A nyo­mo­zá­si bíró az ügyé­szi állás­pont­tal egyet­ért­ve elren­del­te a kény­szer­in­téz­ke­dést.