Főoldal » Archív » A csomagtérben is migránsokat csempészett az albán férfi

A Tatai Járá­si Ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt emelt vádat az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő 36 éves albán állam­pol­gár fér­fi­val szemben.

A férfi egy isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sa alap­ján 2016. ápri­lis 27-én a bics­kei Befo­ga­dó Állo­más köze­lé­ben a sze­mély­gép­ko­csi­já­ba fel­vett 2 afgán és 8 pakisz­tá­ni mig­ránst úgy, hogy közü­lük töb­ben a cso­mag­tér­ben tar­tóz­kod­tak. A férfi a mig­rán­so­kat 500 euró elle­né­ben ille­gá­li­san Auszt­ri­á­ba kíván­ta szál­lí­ta­ni, mivel tudta, hogy nem ren­del­kez­nek érvé­nyes úti okmá­nyok­kal és vízummal.

A férfi a gép­ko­csi­val az M1-es autó­pá­lyán haladt Auszt­ria felé, ami­kor Tata köze­lé­ben a jár­őrök ellen­őriz­ni akar­ták. Az ember­csem­pész ekkor az út szé­lén meg­állt, kiug­rott a jár­mű­ből és elme­ne­kült, azon­ban uta­sa­it előállították.

A szö­kés­ben lévő fér­fit elfo­ga­tó­pa­rancs alap­ján 2017. augusz­tus 21-én fogta el a rendőrség.

Az elkö­ve­tő ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény két évtől nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.