Főoldal » Hírek » A darknetről rendelt kábítószereket az elkövető - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyá­ra meg­hosszab­bí­tot­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a fér­fi­nak, aki leg­alább tíz alka­lom­mal ren­delt a dark­net­ről kábí­tó­szert. A dro­got az ügyész­ség enge­dé­lyé­vel a rend­őr­ség egy eset­ben lefog­lal­ta, és kris­tály­cu­kor­ral helyettesítette.

A minő­sí­tett kábítószer-kereskedelem miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a 25 éves férfi tavaly novem­ber­től hét eset­ben ren­delt össze­sen 462 g dro­got: amfe­ta­mint, koka­int, metam­fe­ta­mint. A nyol­ca­dik alka­lom­mal a nyo­mo­zó ható­ság – az ügyész­ség enge­dé­lyé­vel – lefog­lal­ta a dro­got a cso­mag­ból, és azt kris­tály­cu­kor­ral helyet­te­sí­tet­te. A lefog­lalt kábí­tó­szer a jelen­tős mennyi­ség három­szo­ro­sa volt. Az elkö­ve­tőt a cuk­rot tar­tal­ma­zó cso­mag átvé­te­lét köve­tő­en elfogták.

A férfi őri­zet­be véte­lét köve­tő­en, más­nap újabb dro­got tar­tal­ma­zó cso­mag érke­zett a nevé­re, ugyan­at­tól a német­or­szá­gi fel­adó­tól. A cso­mag­ban újabb jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer volt.

Meg­ál­la­pí­tást nyert továb­bá, hogy az elkö­ve­tő 3.9 €-ért egy hamis 50 €-s bank­je­gyet is vásá­rolt a darkweben.

A bíró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve 2021. júli­us 22. nap­já­ig meg­hosszab­bí­tot­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tást az eljá­rás nehe­zí­té­sé­nek veszé­lyé­re tekin­tet­tel, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek elhá­rí­tá­sa érdekében.

A vég­zés vég­le­ges­sé vált.