Főoldal » Archív » A Deák téri kettős emberölés ügyében eredményesen indítványozott letartóztatást a Fővárosi Főügyészség – VIDEÓVAL az előállításról

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint részt vet­tek a Deák téri vere­ke­dés­ben, amely­ben egyi­kük két sze­mélyt halál­ra késelt. A bíró­ság mind­há­rom gya­nú­sí­tot­tat letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te egy hónapra.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. május 22-én, haj­na­li fél négy körül a V. kerü­let, Deák Ferenc téren két, fia­ta­lok­ból álló tár­sa­ság össze­ve­re­ke­dett. Egy tizen­nyolc éves férfi a nála lévő kés­sel két sér­tet­tet meg­szúrt, akik a föld­re estek. Az egyik föl­dön fekvő sér­tet­tet egy tizen­ki­lenc éves férfi még több­ször meg­rú­gott, miköz­ben egy másik tizen­ki­lenc éves férfi támo­ga­tó­lag volt jelen. A két meg­szúrt fia­tal a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság per­ce­ken belül azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta a három fér­fit, akik közül a kést hasz­ná­lót több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, két tár­sát cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként és elő­ter­jesz­tést tett a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatására.

A nyo­mo­zá­si bíró a mai napon mind­há­rom gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát elren­del­te az indít­vány alap­ján, egy hónap­ra. A dön­tés a föl­dön fekvő egyik sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi tekin­te­té­ben vég­le­ges, a másik két ter­helt ese­tén fel­leb­be­zé­sek miatt még nem végleges.

A Rend­őr­ség vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el: