Főoldal » Archív » A Deák téri kettős emberölés ügyében letartóztatást indítványoz a Fővárosi Főügyészség – VIDEÓVAL az előállításról

Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ren­del­je el annak a három fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint részt vet­tek a Deák téri vere­ke­dés­ben, amely­ben egyi­kük két sze­mélyt halál­ra késelt. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. május 22-én, haj­na­li fél négy körül a V. kerü­let, Deák Ferenc téren két, fia­ta­lok­ból álló tár­sa­ság össze­ve­re­ke­dett. Egy tizen­nyolc éves férfi a nála lévő kés­sel két sér­tet­tet meg­szúrt, akik a föld­re estek. Az egyik föl­dön fekvő sér­tet­tet egy tizen­ki­lenc éves férfi még több­ször meg­rú­gott, miköz­ben egy másik tizen­ki­lenc éves férfi támo­ga­tó­lag volt jelen. A két meg­szúrt fia­tal a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság per­ce­ken belül azo­no­sí­tot­ta és elfog­ta a három fér­fit, akik közül a kést hasz­ná­lót több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, két tár­sát cso­por­to­san és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt hall­gat­ta ki gya­nú­sí­tott­ként és elő­ter­jesz­tést tett a gya­nú­sí­tot­tak letartóztatására.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség – a ter­hel­tek eljá­rás­be­li jelen­lé­té­nek, a bizony­tás zavar­ta­lan­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa és a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érde­ké­ben – indít­ványt tett a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­ra. A kény­szer­in­téz­ke­dés tár­gyá­ban a nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a hol­na­pi napon dönt.

A Rend­őr­ség vide­ót is tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megoltek-ket-ferfit-egy-verekedes-soran-az-v-0