Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség 2017. évi tevékenységét értékelő szakmai értekezletről

Dr. Simon Ernő fel­lebb­vi­te­li főügyész 2018. ápri­lis 4-én, a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség­gel közö­sen meg­tar­tott összügy­é­szi érte­kez­le­ten érté­kel­te a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség 2017. évi tevé­keny­sé­gét. A szak­mai ese­mé­nyen dr. Belo­vics Ervin leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos, bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes úr is részt vett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­lán azok­ban a bün­te­tő­ügyek­ben jár el, ame­lyek­ben fel­leb­be­zést Magyar­or­szág észak-keleti terü­le­tén műkö­dő tör­vény­szé­kek hatá­ro­za­tai ellen jelen­tet­tek be. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség az elmúlt évben a táb­la­bí­ró­ság­hoz 1251 indít­ványt nyúj­tott be, amely 8,2 szá­za­lé­kos növe­ke­dést jelent. A nagyobb ter­je­del­mű, bonyo­lult ügyek közül kieme­lést érde­mel a „Fészek­ra­kó” néven elhí­re­sült, lakás­szer­zé­si támo­ga­tás­sal kap­cso­la­tos vissza­élé­se­ket fel­tá­ró mis­kol­ci ügy, amely­ben 174 vád­lott ese­té­ben jelen­tet­tek be fellebbezést.

Az ügy­in­té­zés idő­sze­rű­sé­ge az érke­zé­sek emel­ke­dé­se elle­né­re tovább javult, és hoz­zá­já­rult a gyors ítélkezéshez.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén tovább­ra is a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék hozza a leg­több fel­leb­be­zés­sel támadt hatá­ro­za­tot, amely a tel­jes ügy­ér­ke­zés egyharmada.

A bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, vala­mint az íté­let meg­ala­po­zat­lan­sá­ga miatt fenn­tar­tott ügyé­szi fel­leb­be­zé­sek ered­mé­nyes­sé­ge 25 szá­za­lék­kal növe­ke­dett. Az íté­lő­táb­la fel­men­tő íté­le­te­i­nek mennyi­sé­ge vál­to­zat­la­nul elenyé­sző, hatá­lyon kívül helye­ző ren­del­ke­zé­se­i­nek száma jelen­tő­sen csökkent.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség köz­jo­gi szak­ága az utazásszervező/utazás-közvetítő tevé­keny­ség­gel fog­lal­ko­zó vál­lal­ko­zá­sok által hasz­nált álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek vizs­gá­la­ta során hat­van szer­ző­dé­si  kikö­tést talált tisz­tes­ség­te­len­nek, és tett intéz­ke­dést ezek meg­szün­te­té­se iránt.