Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség 2018. évi tevékenységét értékelő szakmai értekezletről

Dr. Simon Ernő fel­lebb­vi­te­li főügyész 2019. ápri­lis 2-án a Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség­gel közö­sen meg­tar­tott összügy­é­szi érte­kez­le­ten érté­kel­te a Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség 2018. évi tevé­keny­sé­gét. A szak­mai ese­mé­nyen dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes, leg­főbb ügyész­sé­gi taná­csos úr is részt vett.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész a tavaly esz­ten­dőt a vál­to­zá­sok évé­nek minő­sí­tet­te. Az előző évben hatály­ba lépett új bün­te­tő eljá­rás­jo­gi tör­vény sza­bá­lyai jelen­tő­sen gyor­sí­tot­ták az igaz­ság­szol­gál­ta­tást. A kor­sze­rű ítél­ke­zé­si eljá­rá­sok – egyez­ség­kö­tés a bűnös­ség beis­me­ré­sé­ről, illet­ve tár­gya­lás jogá­ról lemon­dás ese­tén íté­le­ti dön­tés akár egyet­len elő­ké­szí­tő ülé­sen – a fel­leb­be­zé­sek szá­má­nak mint­egy 13 %-os csök­ke­né­sét eredményezték.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la 4 megyé­re kiter­je­dő ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő tör­vény­szé­kek hatá­ro­za­tai ellen beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek­kel kap­cso­lat­ban jár el.

2018. évben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la tár­gya­lá­sa­i­nak száma har­ma­dá­val emel­ke­dett. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség ügyé­szei a táb­la­bí­ró­ság eljá­rá­sa­i­ban 225 alka­lom­mal vet­tek részt. Az ügy­in­té­zés idő­sze­rű­sé­ge vál­to­zat­la­nul meg­fe­lel a tör­vény elő­írá­sa­i­nak és elő­se­gí­ti a gyors ítélkezést.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség műkö­dé­si terü­le­tén tovább­ra is a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken kelet­ke­zik a leg­több fel­leb­be­zés­sel táma­dott hatá­ro­zat, amely a bün­te­tő­ügyek 30 %-a. A sike­res főügyész­sé­gi indít­vá­nyok száma jelen­tő­sen növekedett.

A köz­jo­gi szak­ág ügy­ér­ke­zé­se jelen­tős emel­ke­dést mutat, amely külö­nö­sen meg­mu­tat­ko­zik a fogyasz­tó­vé­del­mi ügyek szá­má­nak meg­két­sze­re­ző­dé­sé­ben. A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a vizs­gált uta­zás­szer­ve­ző, uta­zás­köz­ve­tí­tő vál­lal­ko­zá­sok álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­le­i­ben 33 tisz­tes­ség­te­len kikö­tést ész­lelt, és intéz­ke­dett ezek meg­szün­te­té­se érdekében.