Főoldal » Archív » A dühös apa otthonában verte meg kétéves gyermekét

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki nem bírta elvi­sel­ni a gyer­mek­sí­rást, ezért a fiát két­szer is megverte.

A vád­lott és élet­tár­sa, vala­mint két kis­ko­rú gyer­me­kük együtt élnek a nyír­áb­rá­nyi tar­tóz­ko­dá­si helyükön.

2019. júni­us 26-án, reg­gel a két­éves gyer­mek fel­éb­redt és sírni kez­dett, mivel éhes volt. Az apát ide­ge­sí­tet­te a gye­rek­sí­rás, ezért két­szer tenyér­rel meg­ütöt­te a sér­tett arcát azért, hogy hagy­ja abba a sírást. Rövid idő eltel­té­vel a gyer­me­ket az asz­tal­hoz ültet­te, ami­kor is a kis­fiú ismé­tel­ten sírni kez­dett, amin a vád­lott újra fel­dü­hö­dött, majd köze­pes erő­vel, tenyér­rel négy alka­lom­mal meg­ütöt­te a kis­gyer­mek hátát. Ezután a sér­tett még job­ban sírt, ezt ész­lel­ve az anya a gyer­mek védel­mé­re kelt, és meg­aka­dá­lyoz­ta azt, hogy a vád­lott a kis­fi­út tovább bántalmazza.

A kiso­rú sér­tett az apa bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben derék­tá­jon és a hátán 8 napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Figye­lem­mel a sérült test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés mód­já­ra, inten­zi­tá­sá­ra, a vád­lott szán­dé­ka 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés oko­zá­sá­ra irányult.

A kis­ko­rú gyer­mek a bün­te­tő­jog sze­rint véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély­nek minősül.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re vonat­ko­zó­an is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.