Főoldal » Hírek » A Dunába hajtott a lopott autóval, hogy elrejtse - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a 24 éves érsek­vad­ker­ti fér­fi­val szem­ben, aki bódult és ittas álla­pot­ban ello­pott egy autót, melyet eltil­tás hatá­lya alatt veze­tett, majd a Duná­ba haj­tott vele, hogy elrejt­se azt.

A férfi egy 2021 augusz­tu­si estén – annak elle­né­re, hogy a jár­mű­ve­ze­tés­től el volt tilt­va – autó­val ment Rom­hány­ba egy barát­já­hoz. Útköz­ben kábí­tó­szert is fogyasz­tott, majd bará­tai tár­sa­sá­gá­ban közel 1 liter vod­kát ivott meg.

Az össze­jö­ve­tel után egy köze­li ház­nál ész­re­vett egy nyi­tott jár­mű­vet, amely­ben benne maradt a slussz­kulcs is. Ellop­ta az autót, ami­vel előbb Rét­ság­ra haj­tott, ahol ben­zint és vod­kát vásá­rolt, majd Teres­ké­re vezet­te a gép­ko­csit. A jár­mű­ben haj­tot­ta álom­ra a fejét, majd más­nap elha­tá­roz­ta, hogy a kocsit Mono­ron rejti el, így újra elindult.

Rét­sá­gon két rend­őr fel­fi­gyelt rá, és meg­pró­bál­ták iga­zol­tat­ni, a még ekkor is ittas férfi azon­ban a jel­zé­sük elle­né­re nem állt meg, ezért a rend­őrök üldö­ző­be vet­ték. A vád­lott egé­szen Vácig mene­kült, ahol defek­tet kapott, ekkor elha­tá­roz­ta, hogy az autó­val a Duná­ba hajt, így rejti el azt. Ter­vét meg is való­sí­tot­ta, majd maga is elrej­tő­zött a rend­őrök elől, végül Sió­fo­kon buj­kált, mikor elfogták.

Az autót ugyan kiemel­ték a Duná­ból, ám az hasz­nál­ha­tat­lan­ná vált, így a vád­lott a tulaj­do­nos­nak 880.000 forint kárt okozott.

Az ügyész­ség a bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő vád­lot­tal szem­ben ittas veze­tés, jár­mű­ve­ze­tés az eltil­tás hatá­lya alatt és lopás miatt emelt vádat, mely­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés, köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy vád­lott az autó tulaj­do­no­sá­nak oko­zott kárt és a közel 500.000 forint bűn­ügyi költ­sé­get is térít­se meg.

Arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen bűnös­sé­gét beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, az ügyész­ség 1 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés, 2 év köz­ügyek­től eltil­tás és 5 év jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett un. „mér­té­kes indítványt”.