Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség » A felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettével gyanúsított két férfi letartóztatásáról- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Vas Megyei Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta annak a két fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, akik kira­bol­tak négy fia­talt szom­ba­ton haj­nal­ban Szom­bat­hely Fő terén.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az egyik -a bör­tön­ből alig több, mint három hónap­ja szabadult- külö­nös vissza­eső férfi egy sváj­ci bics­ká­val hado­ná­szott, miköz­ben fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­te­ket, hogy adják oda a pénzt, külön­ben meg­szúr­ja őket. Ezt köve­tő­en a férfi való­ban oda­szo­rí­tot­ta a kés pen­gé­jét az egyik sér­tett nya­ká­hoz, akit azzal fenye­ge­tett, hogy elvág­ja a tor­kát, ha nem adja át a pén­zét. A fenye­ge­té­sen túl mind­két gya­nú­sí­tott bán­tal­maz­ta is a sér­tet­te­ket, pofon vág­ták, ököl­lel állon ütöt­ték őket.

A meg­fé­lem­lí­tett fia­ta­lok átad­tak a gya­nú­sí­tot­tak­nak össze­sen 20.400 forint kész­pénzt és két – köz­tük egy 160.000 forint érté­kű – mobil­te­le­font.

A gya­nú­sí­tot­tak az egyik tele­font vissza­ad­ták, mert túl olcsó­nak tar­tot­ták.

A rovott múltú gya­nú­sí­tott, mielőtt tár­sá­val együtt elhagy­ta a hely­színt, még meg­fe­nye­get­te a sér­tet­te­ket, hogy meg­ke­re­sik és meg­ölik őket, ha fel­je­len­tést mer­nek tenni.

Két fia­tal könnyű sérü­lést szen­ve­dett a táma­dás köz­ben, a másik két sér­tett­nek nem kelet­ke­zett sérü­lé­se.

A nyo­mo­zó ható­ság meg­ta­lál­ta és lefog­lal­ta az elra­bolt érté­ke­ket a gya­nú­sí­tot­tak­tól, így a sér­tet­tek kára meg­té­rült.

Az ügyész­ség a szö­kés és elrej­tő­zés, vala­mint a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye, a rovott múltú gya­nú­sí­tot­tal szem­ben továb­bá a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt is indít­vá­nyoz­ta a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét.

A Szom­bat­he­lyi Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. júli­us 5-én elren­del­te egy hónap­ra a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en.