Főoldal » Archív » A fellebbviteli főügyészség a gyermeküket szexuális szolgáltatásra átadó elkövetők büntetésének súlyosítását indítványozta

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nya sze­rint súlyo­sabb bün­te­tést kell kiszab­ni azok­kal a vád­lot­ta­kat szem­ben, akik pén­zért lehe­tő­ve tet­ték gyer­me­kük sze­xu­á­lis kizsákmányolását.

Az első fokon eljá­ró Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­te miatt 11 év sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év közügyek­től eltil­tás­ra ítél­te azt a Bács-Kiskun megyei elkö­ve­tőt, aki 13 éves gyer­me­két sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás­ra átad­ta. Az élet­tár­sá­val szem­ben 3 év 6 hónap sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést sza­bott ki a bíró­ság.

Az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te sze­rint a 40 éves férfi egy isme­rő­sé­nek biz­to­sí­tot­ta, hogy a 13 éves leány­gyer­me­két több mint fél­éven át, heti rend­sze­res­ség­gel, hét­vé­ge­ken egy-másfél órára magá­hoz elvi­gye, és ott sze­xu­á­lis cse­lek­mé­nyek­re kény­sze­rít­se. A vád­lott isme­rő­se alkalman­ként 5-15 ezer forin­tot fize­tett az apá­nak. A gyer­mek ese­ten­ként til­ta­ko­zott, ekkor őt az apja bán­tal­maz­ta. Az anya tudott a tör­tén­tek­ről, és ami­kor a lánya segít­sé­get kért tőle, akkor azt mond­ta neki, hogy ez az utol­só eset, hogy el kell men­nie. A nő bűnös­sé­gét bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­ben álla­pí­tot­ta meg a bíró­ság. A szol­gál­ta­tás igény­be­ve­vő sze­mélyt a bíró­ság első fokon jog­erő­re emel­ke­dett íté­le­té­vel sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 11 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

Az első­fo­kú íté­let ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést a vád­lot­tak ter­hé­re, mind a sza­bad­ság­vesz­tés, mind a köz­ügyek­től eltil­tás tar­ta­má­nak súlyo­sí­tá­sa végett. A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta és a másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la felé a bün­te­tések súlyo­sí­tá­sát indítványozta.