Főoldal » Archív » A fellebbviteli főügyészség a perújítási indítvány elutasítását indítványozza a tiszaroffi emberölés elkövetőjének ügyében

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés miatt élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­té­sét töltő tisza­rof­fi férfi per­újí­tá­si indít­vá­nyá­nak eluta­sí­tá­sá­ra tett indítványt.

A fér­fit 2010-ben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíró­ság és a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la jog­erő­sen élet­fogy­tig tartó fegy­ház­ra ítél­te, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tá­sá­nak leg­ko­ráb­bi idő­pont­ját 50 évben hatá­roz­ta meg.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2008. decem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy az álta­la korább­ról ismert idős, egye­dül­ál­ló és moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott tisza­rof­fi asszonyt pénz­szer­zés cél­já­ból fel­ke­re­si, és ha a sér­tett nem ad neki pénzt vagy őt fel­is­me­ri, akkor meg­öli. Ter­vé­nek meg­fe­le­lő­en sap­kát húzott az arcá­ra, és fel­ke­res­te az idős asszonyt a lak­he­lyén. Tőle pénzt köve­telt, majd ami­kor a cél­ját nem érte el, a sér­tet­tet test­szer­te bán­tal­maz­ta, majd elő­vett két kést, amellyel a sér­tet­tet mell­ka­sán és gyo­mor­tá­jé­kon össze­szúr­ta, mely­nek követ­kez­té­ben az egyik kés pen­gé­je eltö­rött. A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

A férfi a lakás­ból mind­össze­sen 12.964 forint érték­kel távo­zott. A férfi nem kóros elme­ál­la­po­tú, kor­lá­to­zás nél­kül képes volt a tette követ­kez­mé­nye­i­nek a fel­is­me­ré­sé­ben és a fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő mag­tar­tás tanúsításában.

A férfi a jog­erős íté­le­tek ellen per­újí­tá­si indít­ványt ter­jesz­tett elő azt állít­va, hogy tudat­za­var­ban követ­te el a bűn­cse­lek­ményt, ezért kóros elme­ál­la­po­ta miatt nem büntethető.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a per­újí­tá­si indít­ványt nem tar­tot­ta ala­pos­nak, mivel a koráb­ban eljárt bíró­sá­gok szé­les­kö­rű bizo­nyí­tást vet­tek fel a férfi elme­ál­la­po­tá­ra nézve és a per­újí­tá­si indít­vány sem hivat­ko­zott olyan új bizo­nyí­ték­ra, amely a szak­vé­le­mény meg­ál­la­pí­tá­sa­it cáfolná.

A per­újí­tá­si indít­vány­ról a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la fog dönteni.