Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Az ügyészség foglalkozástól eltiltás kiszabását kéri a szexuális erőszakot elkövető lajosmizsei férfi ügyében - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék íté­le­té­nek a meg­vál­toz­ta­tá­sá­ra és a sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen 9 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt lajos­mi­zsei fér­fi­val szem­ben fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2019-ben, Kecs­ke­mé­ten, a gép­ko­csi­já­val egy elha­gya­tott hely­re vitte a volt élet­tár­sa 14 éves leány­gyer­me­két, majd őt erő­szak­kal sze­xu­á­li­san bán­tal­maz­ta.

Az első­fo­kon eljárt Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a férfi bűnös­sé­gét a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tot­ta. Ugyan­ak­kor nem osz­tot­ta az ügyész­ség azon indít­vá­nyát, hogy a fér­fit min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól el kell til­tat­ni, ami kis­ko­rú sze­mé­lyek­kel függő viszonyt kelet­kez­tet. A tör­vény­szék ugyan­is kifej­tet­te, hogy a férfi ilyen fog­lal­ko­zást nem gya­ko­rolt, ezért az attól való eltil­tás­nak sincs helye.

Az első­fo­kú íté­let ellen a Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség jelen­tett be fel­leb­be­zést a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás kisza­bá­sa érde­ké­ben.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta és kifej­tet­te, hogy a  2017. végén hatály­ba lépett tör­vény­mó­do­sí­tás miatt – az első­fo­kú bíró­ság állás­pont­já­val szem­ben – a Bün­te­tő Tör­vény­könyv most már köte­le­ző­en elő­ír­ja ilyen eset­ben a fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást.

Ha tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély sérel­mé­re köve­tik el a nemi élet és sza­bad­ság elle­ni bűn­cse­lek­ményt, az elkö­ve­tőt vég­le­ges hatállyal el kell til­ta­ni bár­mely olyan fog­lal­ko­zás­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi vagy befo­lyá­so­lá­si viszony­ban áll, füg­get­le­nül attól, hogy ilyen fog­lal­ko­zást tény­le­ge­sen gyakorolt-e.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la dönt.