Főoldal » Archív » A fellebbviteli főügyészség nem tartja indokoltnak a késelő olasz férfi büntetésének enyhítését

A másod­fo­kon eljá­ró Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­sek hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt annak az olasz állam­pol­gár­nak az ügyé­ben, aki kés­sel élet­ve­szé­lye­sen meg­se­be­sí­tett egy férfit.

A Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék a 2020. feb­ru­ár 14-én hozott íté­le­té­ben a vád­lot­tat ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és garáz­da­ság bűn­tet­te miatt 7 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te és 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág területéről.

A nem jog­erős íté­let sze­rint a vád­lott 2018-ban egy kecs­ke­mé­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen rövid szó­vál­tást köve­tő­en meg­ütött és meg­rug­do­sott egy ven­dé­get, ami miatt a biz­ton­sá­gi őrök kive­zet­ték az utcá­ra. A fel­dü­hö­dött vád­lott a bár előtt leál­lí­tott gép­ko­csi­já­ból kivett kés­sel vissza­tért a szó­ra­ko­zó­hely bejá­ra­tá­hoz, és az onnan éppen távo­zó másik ven­dég­re hátul­ról rátá­madt, a kés­sel meg­szúr­ta a hátát és a tom­por­tá­jé­kát, majd a felé for­du­ló és véde­ke­ző sér­tett nya­ká­nak bal olda­lát a kés­sel egy hatá­ro­zott moz­du­lat­tal meg­vág­ta. A vád­lott ezt köve­tő­en beült az autó­já­ba és siet­ve elhagy­ta a hely­színt. A bár előtt tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek a sér­tet­tet azon­nal első­se­gély­ben része­sí­tet­ték és érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, a sér­tett éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás­nak köszön­he­tő­en sike­rült megmenteni.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fel­leb­be­zést töb­bek között eny­hí­té­sért illet­ve a kiuta­sí­tás mellőzéséért.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint az első­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, a kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­ma ará­nyos, a kiuta­sí­tás alkal­ma­zá­sá­ra tör­vé­nye­sen került.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.