Főoldal » Archív » A feltételes szabadság alatt is zsarolt és rabolt

A Bajai Járá­si Ügyész­ség zsa­ro­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy 36 éves mind­szen­ti férfi ellen, aki 2018 augusz­tu­sá­ban élet­ve­szé­lyes fenye­ge­tés­sel 500.000 forin­tot zsa­rolt ki egy érsek­hal­mai nőtől, majd fegy­ver­rel fenye­ge­tőz­ve ki is rabol­ta a sér­tet­tet.

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott a Sze­ge­di Fegy­ház és Bör­tön­ben töl­töt­te a fegy­ház­bün­te­té­sét, ami­kor az egyik rab­tár­sá­tól hal­lott egy álta­la nem ismert elítélt­ről, illet­ve arról, hogy az elítélt fele­sé­ge nagyobb össze­gű pénzt rej­te­get az érsek­hal­mai házuk­ban. El is hatá­roz­ta, hogy sza­ba­du­lá­sa után meg­szer­zi a pénzt, ennek érde­ké­ben még a fegy­ház­ban kifür­kész­te a fele­ség tele­fon­szá­mát és lak­cí­mét.

A vád­lott 2018. augusz­tus 3-án Érsek­hal­má­ra uta­zott és fel­hív­ta, majd az ott­ho­ná­ban fel­ke­res­te a sér­tett nőt, ahol a sér­tett és nyolc­éves gyer­me­ke fogad­ta. Közöl­te a sér­tet­tel, hogy most sza­ba­dult Vác­ról egy ötéves bün­te­tés­ből és nincs pénze. Valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy a sér­tett férje egy koráb­bi üzle­ti kap­cso­la­tuk­ból tar­to­zik neki és kérte, hogy ebből adjon meg neki 2.390.000 forin­tot.

Erre a sér­tett nem volt haj­lan­dó, mire a vád­lott azt kérte, hogy leg­alább egy­mil­lió forin­tot adjon. A sér­tett azon­ban ezt is vissza­uta­sí­tot­ta, mire a vád­lott azzal fenye­get­te meg, hogy „akkor beszél­he­tünk más­képp is, fel is tűz­het­lek a falra a gye­re­ked­del együtt”. Ettől már a sér­tett meg­ijedt és az álta­la üze­mel­te­tett bolt bevé­te­lé­ből átadott fél­mil­lió forin­tot a vád­lott­nak.

A vád­lott a pénzt rövid idő alatt elköl­töt­te, ezért elha­tá­roz­ta, hogy még több pénzt sze­rez az asszony­tól, de ezút­tal erő­szak­kal, rab­lás­sal. A vád­lott 2018. augusz­tus 26-án – hogy a sér­tett ne ismer­je fel – egy kötött sap­kát húzott és magá­hoz vett egy külön erre a célra vásá­rolt riasz­tó­pisz­tolyt, majd Érsek­hal­má­ra uta­zott. Este a betört a sér­tett házá­ba, majd a zajra a terasz­ra kilé­pő asszonyt a fegy­ver­rel fejbe ütöt­te, aki emi­att elesett. A sér­tett az ütés miatt 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett.

Ezután a vád­lott a sér­tett­re sze­gez­te a fegy­vert és pénzt köve­telt tőle. Az asszony a fenye­ge­tés hatá­sá­ra egy 360.000 forint érté­kű arany nyak­lán­cot adott át a vád­lott­nak. Ez azon­ban nem volt elég, ezért a vád­lott a fegy­vert a rab­lást végig­né­ző gyer­mek­re sze­gez­te és azzal fenye­ge­tő­zött, hogy lelö­vi. Ennek hatá­sá­ra a sér­tett a ház nap­pa­li­já­ból és a bolt­ból továb­bi 200.000 forin­tot adott a vád­lott­nak, aki távo­zott a zsák­mánnyal.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­tén kívül fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel is vádol­ja. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a koráb­bi fel­té­te­les sza­bad­sá­gát is meg kell szün­tet­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.