Főoldal » Hírek » A felügyelet nélkül hagyott forró sütőolaj miatt égett le Parádon a palócház - rendőrségi fotókkal - a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A csa­lá­di ebéd­hez fel­szol­gált bur­go­nya­kö­ret gon­dat­lan elké­szí­té­sé­vel 2020-ban több mint 36 mil­lió forin­tos kárt oko­zott egy idős nő a mát­rai tele­pü­lé­sen, ahol a helyi önkor­mány­zat azóta már hely­re­ál­lít­tat­ta a Palóc Ház Múze­um épületét.

Az eset kap­csán az Egri Járá­si Ügyész­ség a napok­ban gon­dat­lan köz­ve­szély­oko­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat a bíró­ság előtt.

A vád sze­rint 2020. júli­us 16-án össze­gyűlt a vád­lott rokon­sá­ga Pará­don, a palóc­ház­ként is ismert falu­mú­ze­um mel­let­ti épü­let­ben. A házi­asszony az ebéd­hez bur­go­nyát sütött kinn az udva­ron, a ház mel­let­ti szín alatt, ahol a gáz­tűz­hely a tel­ke­ket elvá­lasz­tó fal köz­vet­len köze­lé­ben állt. Ami­kor az étel elké­szült, a vád­lott kiszed­te azt a ser­pe­nyő­ből, ám a gázt elmu­lasz­tot­ta elzár­ni, minek követ­kez­té­ben azon egyre job­ban átfor­ró­so­dott az edény­ben maradt olaj, oly­annyi­ra, hogy rövid időn belül elér­te az öngyul­la­dá­si hőmér­sék­le­tét és nyílt láng­gal égni kezdett.

A tüzet a ház­ban tar­tóz­ko­dók már csak akkor ész­lel­ték, ami­kor befe­jez­ték az ebé­det. Ekkor egyi­kük – oltá­si szán­dék­kal – egy vödör vizet öntött az égő olaj­ra, de ezzel éppen nem csök­ken­tet­te, hanem csak fokoz­ta a tűz pusz­tí­tó hatá­sát. A szét­szó­ró­dó égő olaj­csep­pek elér­ték a szom­szé­dos Palóc Ház Múze­um udva­rán álló csűr zsúp­fe­de­les tető­ze­tét, ami­től az láng­ra kapott. Végül mind a csűr, mind az istál­ló, mind a múze­um­épü­let tel­jes tető­szer­ke­ze­te meg­sem­mi­sült az alatt a néhány perc alatt, amíg a tűz­ol­tók a hely­szín­re értek, és hoz­zá­kezd­tek a szak­sze­rű oltáshoz.

A járá­si ügyész­ség a vád­ira­tá­ban az asszonnyal szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, emel­lett indít­vá­nyoz­ta azt is, hogy a bíró­ság köte­lez­ze őt a nyo­mo­zás során kelet­ke­zett, közel négy­száz­ezer forint össze­gű bűn­ügyi költ­ség meg­fi­ze­té­sé­re. A pol­gá­ri jogi igé­nyek elbí­rá­lá­sá­ra nem a bün­te­tő­el­já­rás kere­tei között kerül sor.