Főoldal » Hírek » A felügyelet nélkül hagyott gyermek magára öntötte a zsíroldót - Fotóval - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy 28 éves nő ellen élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt. Az anya fel­ügye­let nél­kül hagy­ta gyer­me­két, aki magá­ra öntöt­te a zsíroldót. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lakik csa­lá­di ház­ban, négy kis­ko­rú gyer­me­ké­vel. 2020. ápri­lis hónap ele­jén a reg­ge­li órák­ban négy­éves fiú gyer­me­ke átment a szom­széd­ba a nagy­ap­já­hoz, míg a többi három gyer­mek a ház körül, ille­tő­leg a ház­ban ját­szot­tak. A gyer­me­kek közül a három­éves fiú az udva­ron volt, és mivel a vád­lott­nak nem volt szem előtt, keres­ni kezd­te, ezért az addig a lakás­ban az ölé­ben tar­tott két­éves fiát letet­te a szo­ba­sző­nyeg­re, és kiment az épületből.

Az udva­ron tar­tóz­ko­dó gyer­mek éppen a ház kapu­já­ban állt, ami­kor a vád­lott rászólt, hogy men­jen be, ő pedig vissza­in­dult a szo­bá­ba, mivel hal­lot­ta, hogy két­éves fia han­go­san sír. Azon idő alatt, amíg a vád­lott kiment a ház­ból, a kony­hai tűz­hely mel­lett a föl­dön lévő lecsa­vart kupa­kú hideg zsír­ol­dó fla­kon­ból a két­éves gyer­mek a folya­dék egy részét a saját arcá­ra öntöt­te, amely rög­tön égési sérü­lé­se­ket okozott.

A vád­lott meg­pró­bál­ta lemos­ni, és köz­ben segít­sé­gért kia­bált, az egyik roko­na érte­sí­tet­te a mentőket.

A gyer­mek 8 napon túl gyó­gyu­ló har­mad­fo­kú égés­nek meg­fe­lel­tet­he­tő maró­dá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, köz­ve­tet­ten élet­ve­szély­be került. A sérü­lé­sek nem követ­kez­tek volna be, ha a vád­lott a veszé­lyes tisz­tí­tó­szert nem hagy­ja a gyer­mek által is elér­he­tő helyen, a föl­dön záró­ku­pak nélkül. 

A vád­lott a cse­lek­mé­nye lehet­sé­ges követ­kez­mé­nye­it azért nem látta előre, mert a tőle elvár­ha­tó figyel­met és körül­te­kin­tést elmulasztotta.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel –bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést indítványozott.

A kép illusztráció.