Főoldal » Archív » A férfi csákánnyal ütötte a buszt, mert szerinte az rossz helyen parkolt - fotókkal

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te és kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat a nagy­sá­pi fér­fi­val szemben.

Az autó­busz veze­tő és az elkö­ve­tő Nagy­sá­pon lak­nak, szomszédok.

A busz­ve­ze­tő 2017. szep­tem­ber 8-án, dél­után, a háza előtt lepar­kolt a mun­ka­esz­köz­ként hasz­nált autó­busszal. A szom­széd­ja ekkor egy csá­kánnyal a kezé­ben meg­je­lent és azt ordí­tot­ta, hogy oda nem par­kol­hat, mert akkor ő nem tud kito­lat­ni, mivel nem lát ki a busz­tól. Az elkö­ve­tő oda­lé­pett a veze­tő­fül­ké­hez, és meg­pró­bál­ta meg­üt­ni az abla­kon kiha­jo­ló fér­fit az arcán, aki az ütés elől elha­jolt. A dühös szom­széd ezután csá­kánnyal ráütött a busz ele­jé­re, miköz­ben han­go­san meg­fe­nye­get­te a buszvezetőt.

A ron­gá­lás követ­kez­té­ben az autó­busz­ban 63.500,- Ft kár keletkezett.

A garáz­da férfi bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság dönt.