Főoldal » Hírek » A férfi elütötte egykori élettársa barátját, aki életét vesztette - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki Szé­kes­fe­hér­vá­ron gép­ko­csi­val elütöt­te egy­ko­ri élet­tár­sa barát­ját, amely követ­kez­té­ben a férfi elhunyt.

A vád­irat sze­rint a férfi tíz évig élt élet­tár­si kap­cso­lat­ban egy nővel, amely kap­cso­lat a férfi fél­té­keny­sé­ge miatt meg­sza­kadt. Ezt köve­tő­en a nő meg­is­mer­ke­dett a sér­tet­tel, aki­vel 2020-ig élet­tár­si kap­cso­lat­ban élt, majd rövid külön élés után újra össze­köl­töz­tek. A vád­lott a fél­té­keny­sé­gé­ből eredő, zak­la­tó kom­mu­ni­ká­ci­ót foly­ta­tott a nővel, tet­te­it az moti­vál­ta, hogy volt élet­tár­sát kép­te­len volt vég­leg elengedni.

A vád­lott 2021 júni­u­sá­ban gép­ko­csi­val haza­vit­te a nővel közös gyer­me­kü­ket, majd a gép­ko­csi­já­val az utcák­ban köröz­ve figyelt. A sér­tett meg­je­lent a hely­szí­nen, és ami­kor a férfi ész­re­vet­te, beto­la­tott az egyik ház mögöt­ti par­ko­ló­ba. A sér­tett elin­dult az autó felé, mire a vád­lott pad­ló­gáz­zal, 30-40 km/óra sebes­ség­re fel­gyor­sít­va elütöt­te őt. A vád­lott ezután távo­zott a hely­szín­ről, majd néhány perc eltel­té­vel azon­ban gya­log vissza­tért, és kapu­te­le­fo­non tájé­koz­tat­ta a nőt a történtekről.

A sér­tett az elütés követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy a szak­sze­rű kór­há­zi keze­lés elle­né­re néhány nap múlva elhunyt.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bűn­ügyi fel­ügye­let­ben lévő fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től, vala­mint köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.