Főoldal » Hírek » A férj eltitkolta felesége elől a lottónyeremény egy részét a vagyonmegosztáskor - a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a csa­lás bűn­tet­te miatt nem jog­erő­sen elítélt sze­ge­di férfi ügyé­ben az íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék az elkö­ve­tő­vel szem­ben 2 év bör­tön­bün­te­tést, 2 év köz­ügyek­től eltil­tást és 1.500.000 forint pénz­bün­te­tést sza­bott ki.

Az íté­let sze­rint a sze­ge­di házas­pár évek­kel koráb­ban közel egy­mil­li­árd forin­tot nyert az ötös­lot­tón. A nye­re­mény­ből ingat­la­no­kat és gép­ko­csi­kat vásá­rol­tak, ám utóbb a kap­cso­la­tuk meg­rom­lott, és a fele­ség a közös vagyon meg­osz­tá­sát kez­de­mé­nyez­te. A vagyont keze­lő férj a kész­pénz nagyobb részét a fele­sé­ge előtt eltit­kol­ta, így a vagyon­kö­zös­ség meg­szün­te­té­sé­nek ered­mé­nye­ként a fele­ség a rá eső rész­nél mint­egy 250 mil­lió forint­tal keve­seb­bet kapott.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je jelen­tett be fellebbezést.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a másod­fo­kú bíró­ság íté­le­te meg­ala­po­zott, a vád­lott bűnös­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sa tör­vé­nyes, a vele szem­ben kisza­bott bün­te­tés arányos.

A fel­leb­be­zé­sek­ről a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la hoz döntést.