Főoldal » Archív » A fesztiválok mellett a bűnelkövetők is startoltak a Balatonon

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség 2019 júli­us 5-én két tet­ten ért és őri­zet­be vett kül­föl­di állam­pol­gárt állí­tott bíró­ság elé, akik közül az egyik gép­jár­mű­vet nyi­tott ki egy spe­ci­á­lis esz­köz­zel, míg a másik a Bala­ton Sound fesz­ti­vá­lon dol­go­zó ápo­ló­nőt ütött meg.

A 43 éves ukrán vád­lott egy sió­fo­ki hiper­mar­ket par­ko­ló­já­ban nyi­tot­ta ki a sér­tett sze­mély­gép­ko­csi­ját egy Ukraj­ná­ban beszer­zett olyan táv­irá­nyí­tó­val, ami kife­je­zet­ten lezárt álla­po­tú kocsik nyi­tá­sá­ra alkal­mas. A férfi még az autó­ban ülve kuta­tott, ami­kor a sér­tett fiá­val vissza­ér­ke­zett a kocsi­hoz, így hiába pró­bált elme­ne­kül­ni, a par­ko­ló­ban tar­tóz­ko­dó biz­ton­sá­gi őrök és vásár­lók vissza­tar­tot­ták.

A vád­lot­tat a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság jog­erő­sen 5 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről.

A másik ügy­ben a Bala­ton Sound­ra bará­ta­i­val érke­ző 25 éves szlo­vák férfi sát­ruk elfog­la­lá­sa után annyi alko­holt fogyasz­tott, hogy itta­sá­ga miatt a men­tő­sök a fesz­ti­vál terü­le­tén fel­ál­lí­tott egész­ség­ügyi sátor­ba vit­ték. A sátor­ban min­den ágy fog­lalt volt, így a részeg vád­lot­tat a föld­re tet­ték, majd ami­kor fel­sza­ba­dult egy hely, oda akar­ták fek­tet­ni. A férfi elő­ször együtt­mű­kö­dést tanú­sí­tott, majd előz­mény nél­kül a neki segí­tő ápo­ló­nőt ököl­lel úgy arcon és orron ütöt­te, hogy a sér­tett a föld­re esett. Ezek után a vád­lott el akar­ta hagy­ni a sát­rat, de a biz­ton­sá­gi őrök fel­tar­tóz­tat­ták.

A járás­bí­ró­ság a szlo­vák fér­fit köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en 2 évi bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évre fel­füg­gesz­tet­te, vala­mint a vád­lot­tat 3 évre kiuta­sí­tot­ta az ország­ból.