Főoldal » Archív » A fiatal férfi ököllel, hátulról ütötte le a sértettet, mert tartozott neki - vádemelés

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fia­tal fér­fi­val szem­ben, aki Orosz­lá­nyon, az utcán, 2019. júli­us 31-én a kora esti órák­ban hátul­ról, ököl­lel azért ütöt­te le a sér­tet­tet, mert tar­to­zott neki. 

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2019. júli­us 31-én a vád­lott a sér­tet­tel ita­lo­zott egy orosz­lá­nyi sörö­ző­ben. A sörö­zés köz­ben a férfi meg­ha­ra­gu­dott a sér­tett­re, mert azt látta, hogy ital­ra költ, miköz­ben neki 60.000 forint­tal tar­to­zik. Miu­tán a sér­tett kora este távo­zott, a vád­lott utána indult, mivel harag­já­ban úgy dön­tött, hogy behajt­ja a tar­to­zá­sát. Ami­kor férfi a sér­tet­tet utol­ér­te, hátul­ról ököl­lel a fején több­ször meg­ütöt­te. A férfi az elesett, föl­dön fekvő sér­tet­tet meg­rúg­ta, az arcán meg­ütöt­te, és köve­tel­te a tőle a tartozását.

A vád­lott a bán­tal­ma­zást és köve­te­lést csak akkor hagy­ta abba, ami­kor a közel­ben tar­tóz­ko­dó rend­őrök oda értek.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett bor­da­tö­rés­sel és mell­űri szö­vőd­mé­nyek­kel járó sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, és ez utób­bi miatt élet­ve­szé­lyes vagy halá­los sérü­lés is bekö­vet­kez­he­tett volna.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sen a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­ri, akkor a tör­vény­szék őt 2 év, 6 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint öt évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.