Főoldal » Archív » A fővárosban és Pest megyében termesztették és árulták a marihuánát; az ügyészség hat gyanúsított letartóztatását indítványozza - Fotókkal

A rend­őr­ség lecsa­pott a kábítószer-kereskedő bűn­szö­vet­ség­re, a nyo­mo­zást irá­nyí­tó Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség négy férfi és két nő letar­tóz­ta­tá­sát indítványozza.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint négy, huszon­ki­lenc és ötven­há­rom év közöt­ti férfi 2020 tava­szá­tól Buda­pes­ten és Pest megyé­ben rend­sze­re­sen kan­na­biszt érté­ke­sí­tett. A keres­ke­dők egy része a növé­nye­ket maga ter­mesz­tet­te, amely­be egyi­kük bevon­ta női hoz­zá­tar­to­zó­it is. Az ültet­vé­nye­ket több csa­lá­di ház­ban gon­doz­ták, jel­lem­ző­en a pin­cé­ben, azon­ban volt, hogy egy kert­ben álló, régi kato­nai teher­au­tó platóján.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda rend­őrei – ügyé­szi rész­vé­tel mel­lett – 2020. júni­us 8-án, a haj­na­li órák­ban, egy kiter­jedt akció kere­té­ben több kuta­tást haj­tot­tak végre, négy vad­ken­der­ül­tet­vényt szá­mol­tak fel és a fenti hat sze­mélyt, négy fér­fit és két nőt elfog­ták, őri­zet­be vették.

A nyo­mo­zást a Buda­pes­ti XX., XXI. és XXIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség irá­nyít­ja, amely indít­ványt tett mind a hat gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­ra a ter­hel­tek eljá­rás­be­li jelen­lé­té­nek és a bizo­nyí­tás zavar­ta­lan­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa, két gya­nú­sí­tott­nál a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sa érdekében.

Az indít­vány­ról a Fővá­ro­si Tör­vény­szék ille­té­kes­sé­gi terü­le­tén műkö­dő nyo­mo­zá­si bíró vár­ha­tó­an a mai napon dönt.

Az akció során a rend­őr­ség által készí­tett  fény­ké­pek rész­ben jelen köz­le­mény mel­lék­le­te­ként, rész­ben az aláb­bi, vide­ót is tar­tal­ma­zó lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/a-nyomozokat-is-meglepte-amit-talaltak#10