Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség a 2020 májusában megölt színművész fia letartóztatásának további meghosszabbítását indítványozta

A meg­ala­po­zott gyanú a nyo­mo­zás ada­tai alap­ján bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te. Az ügyész­ség a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak meg­hosszab­bí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja hosszab­bít­sa meg 2021. már­ci­us 15-ig annak az 50 éves fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2020. május 3-án a reg­ge­li órák­ban buda­pes­ti, XVII. kerü­le­ti ott­ho­nuk­ban olyan súlyo­san és az átla­gost jelen­tő­sen meg­ha­la­dó szen­ve­dést okoz­va bán­tal­maz­ta idős édes­ap­ját, egy neves szín­mű­vészt, hogy a sér­tett elha­lá­lo­zott.

Az indít­vány­ról a bíró­ság vár­ha­tó­an a mai napon hatá­roz.