Főoldal » Hírek » A Fővárosi Főügyészség felhívása és tájékoztatása új típusú, úgynevezett ,,végrehajtós” csalásokkal kapcsolatban

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az elmúlt idő­szak­ban a fővá­ros­ban is elter­jedt, a korább­ról ismert ún. uno­ká­zós típu­sú csa­lá­sok­hoz hason­ló, csa­lárd pénz­szer­zé­si módra hívja fel az állam­pol­gá­rok figyelmét.

Az elkö­ve­té­sek közös jel­lem­ző­je, hogy a sér­tett tele­fon­hí­vást kap az ott­ho­ná­ban. A hívó magát egy vég­re­haj­tó iroda mun­ka­tár­sá­nak vagy bíró­sá­gi dol­go­zó­nak adja ki, és azt állít­ja, hogy a sér­tett ellen tar­to­zás miatt vég­re­haj­tá­si eljá­rás folyik. A csa­lók azt állít­ják, hogy a sér­tett­nek azon­nal át kell utal­nia a tar­to­zá­sát a meg­adott bank­szám­la­szám­ra, ellen­ke­ző eset­ben a vég­re­haj­tó – akár pár órán belül – rend­őrök­kel együtt meg­je­le­nik laká­sán, és ha kell a laká­sát is ,,fel­tö­rik” azért, hogy a tar­to­zás fejé­ben onnan ingó­sá­go­kat fog­lal­ja­nak le.

Az elkö­ve­tők a pszi­chés kény­szer alkal­ma­zá­sa során igye­kez­nek a hiva­ta­los eljá­rás lát­sza­tát kel­te­ni, ügy­szá­mot is kita­lál­nak, több­nyi­re forint­ra pon­tos össze­get jelöl­nek meg. Az elkö­ve­tők tipi­ku­san szer­ve­zet­ten, töb­ben együtt­mű­köd­ve dolgoznak.

A fővá­ros­ban több tucat ilyen típu­sú bűn­cse­lek­mény miatt foly­nak nyo­mo­zá­sok. Az egyik­ben, ame­lyet a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda foly­tat, több sze­mélyt gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki. Az eddig közölt meg­ala­po­zott gyanú sze­rint, két férfi és egy nő a jelen­le­gi ada­tok alap­ján össze­sen 19 sze­mélyt, több tíz- illet­ve száz­ezer forint­tal káro­sí­tott meg, vagy pró­bált meg­ká­ro­sí­ta­ni a fent bemu­ta­tott módon.

A leír­tak alap­ján a Fővá­ro­si Főügyész­ség tisz­te­let­tel fel­hív­ja a lakos­ság, külö­nö­sen az idős­ko­rú­ak figyel­mét arra, hogy ilyen típu­sú tele­fon­hí­vá­sok ese­tén gya­na­kod­ja­nak, igye­kez­ze­nek tisz­táz­ni, valós-e a hívás. Azon­nal ne utal­ja­nak pénzt, min­dig ellen­őriz­zék a lakó­he­lyük sze­rin­ti bíró­sá­gon, hogy folyik-e elle­nük vég­re­haj­tás. Kér­je­nek tele­fon­szá­mot vissza­hí­vás­hoz, jegyez­zék fel, milyen nevet mond a hívó, és ragasz­kod­ja­nak a sze­mé­lyes ügy­in­té­zés­hez az állí­tó­la­gos vég­re­haj­tói iro­dá­ban. Ha ezt a hívó fél eluta­sít­ja vagy egyéb gya­nús körül­mény merül fel, kése­de­lem nél­kül érte­sít­sék a rend­őr­sé­get a csa­lók sike­res elfo­gá­sa érdekében.