Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség tájékoztatása a Quaestor ügyben

A Magyar Nem­zet 2018. már­ci­us 28-án “Ment­he­tők let­tek volna a Quaes­tor ügy­fe­lei” cím­mel meg­je­lent írása nem csu­pán a bün­te­tő­el­já­rás során beszer­zett bizo­nyí­té­kok­kal alá­tá­maszt­ha­tó tények­kel ellen­té­tes, de önma­gá­val is ellentmondásos. 

A hivat­ko­zott cikk lénye­ge sze­rint köz­vet­le­nül a bedő­lés előtt a bró­ker­cég szám­lá­in volt elég pénz a kis­be­fek­te­tők vagyo­ná­nak megmentésére.

Ezzel szem­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség 2016 feb­ru­ár­já­ban benyúj­tott, bizo­nyí­té­kok­kal alá­tá­masz­tott vád­ira­ta sze­rint a cég­cso­port a fenti idő­szak­ban már fize­tés­kép­te­len volt. 

A cikk­ben írtak sze­rint 2015. feb­ru­ár 24. nap­ján a Quaes­tor cég­cso­port­hoz tar­to­zó gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok szám­lá­ján 11,4 mil­li­árd forint lik­vid pénz­esz­köz állt rendelkezésre. 

Ezzel szem­ben a ren­del­ke­zés­re álló bizo­nyí­té­kok sze­rint a Quaes­tor cso­port­nak 2015. feb­ru­ár 24. nap­ján azzal kel­lett szá­mol­nia, hogy három hét­tel később, 2015. már­ci­us 18. nap­ján az ügy­fe­lek­nek érté­ke­sí­tett lejá­ró fik­tív köt­vé­nyek miatt – az enge­déllyel érté­ke­sí­tett köt­vé­nye­ket nem is szá­mol­va – 16 mil­li­árd forin­tot meg­ha­la­dó össze­get kell kifi­zet­nie. A Quaes­tor cso­port meg­lé­vő lik­vid pénz­esz­kö­zei tehát ekkor már a lejá­ró fik­tív köt­vé­nyek ellen­ér­té­ké­nek kifi­ze­té­sé­re sem volt ele­gen­dő, nem­hogy egy másik – mil­li­ár­dos köte­le­zett­sé­gek­kel ter­helt – gaz­da­sá­gi tár­sa­ság megvásárlására.

A fenti tények mel­lett a cikk önma­gá­val is ellent­mon­dá­sos; mert ha a Quaes­tor cég­cso­port 2015. már­ci­us 5. nap­ján fize­tő­ké­pes hely­zet­ben volt, akkor miért lett volna szük­ség három nap­pal később a cég­cso­port meg­men­té­se érde­ké­ben “reor­ga­ni­zá­ci­ós” tervekre.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a kizá­ró­lag a vád­lot­tak állí­tá­sa­in ala­pu­ló, véde­ke­zé­si tak­ti­ká­juk része­ként meg­je­lent egy­ol­da­lú köz­lés nem felel meg a köz­vé­le­mény hite­les és pon­tos tájé­koz­ta­tá­sá­ra vonat­ko­zó köve­tel­mény­nek, annál inkább a köz­vé­le­mény fél­re­tá­já­koz­ta­tá­sá­ra alkalmas.

Az igaz­ság a fen­ti­ek­kel szem­ben az, hogy a nyo­mo­zás során beszer­zett nagy­szá­mú – a vád­lot­ta­kat erő­sen ter­he­lő – bizo­nyí­ték mel­lett a vád a tár­gya­lá­si szak­ban az eddi­gi bizo­nyí­tá­si eljá­rás alap­ján is tovább erősödött.