Főoldal » Archív » A Fővárosi Főügyészség vádat emelt az OLAF feljelentésére költségvetési csalás miatt indult bűnügyben

 Az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) fel­je­len­té­se alap­ján indult bűn­ügy­ben a Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat két cég­ve­ze­tő­vel szem­ben uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­le miatt.

Az ügy első­ren­dű vád­lott­ja erdész volt. Másod­ren­dű vád­lott társa az ő segít­sé­gé­vel és taná­csai alap­ján ala­pí­tot­ta és működ­tet­te az ügy­ben sze­rep­lő, erdé­sze­ti tevé­keny­sé­get végző céget. A vád­irat sze­rint ennek kere­té­ben az első­ren­dű vád­lott segí­tett tár­sá­nak a Kft. tevé­keny­sé­gé­nek bein­dí­tá­sá­ban és az ehhez szük­sé­ges gép­park kiala­kí­tá­sá­ban, ame­lyet túl­nyo­mó­részt uniós alap­ból szár­ma­zó, vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás­ból kíván­tak beszerezni.

Ennek során a vád­lot­tak a vád sze­rint abban álla­pod­tak meg, hogy a tény­le­ge­sen járó összeg­nél maga­sabb össze­gű támo­ga­tást igé­nyel­nek jogo­su­lat­la­nul. Ennek érde­ké­ben - a szin­tén érde­kelt­sé­gük­be tar­to­zó cégek köz­be­ik­ta­tá­sá­val - lét­re­hoz­tak egy olyan szám­lá­zá­si lán­co­la­tot, amely­ben a tovább­szám­lá­zás során a beszer­zett gépek valós árát - amely­hez a támo­ga­tás össze­ge iga­zo­dott – mes­ter­sé­ge­sen meg­nö­vel­ték. A gépek mes­ter­sé­ge­sen meg­nö­velt beszer­zé­si ára alap­ján pedig jogo­su­lat­la­nul maga­sabb össze­gű vissza nem térí­ten­dő támo­ga­tás­hoz jutottak.

A Kft. más cégek köz­be­ik­ta­tá­sa nél­kül is besze­rez­het­te volna a gépe­ket a forgalmazóktól.

A vád­lot­tak a fenti konst­ruk­ci­ó­ban 2009 júli­u­sa és 2010 már­ci­u­sa között 28 gépet vásá­rol­tak, ame­lyek valós érté­ke össze­sen mint­egy 200 mil­lió forint volt, azon­ban a tovább­szám­lá­zás révén, a valót­lan tar­tal­mú szám­lák alap­ján tény­le­ge­sen több mint 350 mil­lió forint után igé­nyel­ték a támogatást.

Mind­ezek alap­ján a vád­lot­tak csak­nem 180 mil­lió forint össze­gű támo­ga­tás­hoz jutot­tak jogo­su­lat­la­nul, ezál­tal mint­egy 140 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt okoz­va az uniós, 40 mil­lió forin­tot pedig a magyar költségvetésnek.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te, vala­mint hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat, ame­lyet a másod­ren­dű vád­lott tet­tes­ként, első­ren­dű vád­lott társa pedig bűn­se­géd­ként köve­tett el. A vád tár­gyá­vá tett bűn­cse­lek­mé­nyek bün­te­té­si téte­le két évtől tíz évig ter­je­dő szabadságvesztés.

Buda­pest, 2016. októ­ber 24.

Dr. Ibo­lya Tibor

fővá­ro­si főügyész