Főoldal » Archív » A gumicsere veszélye – vádemelés

A Pécsi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat egy autó­sze­re­lő ellen, aki a nyári gumi­cse­re során szak­sze­rűt­le­nül sze­rel­te fel a kere­ke­ket egy gépkocsira.

A sér­tett 2017 máju­sá­ban vitte el a gép­ko­csi­ját egy pécsi autó­sze­re­lő műhely­be kerék­cse­ré­re. A vád­lott a gumi­sze­re­lést szak­sze­rűt­le­nül végez­te el, ugyan­is a kerék­csa­va­ro­kat nem rög­zí­tet­te meg­fe­le­lő­en, és azok rög­zí­tett­sé­gét sem ellen­őriz­te. Az ellen­őr­zést sem kézi mecha­ni­kus kulccsal, sem nyo­ma­ték­kulccsal nem végez­te el miu­tán a gép­ko­csit az eme­lő­ről leengedte.

Ezt köve­tő­en a sér­tett a sze­mély­au­tó­val a telep­hely­ről távo­zott, majd mint­egy 2 km meg­té­te­le után bal­ese­tet szen­ve­dett oly módon, hogy a bal első kere­ke kiesett, mert mind a négy darab kerék­csa­var kitekeredett.

A bal­eset idő­pont­já­ban ezen kívül a bal hátsó kerék összes kerék­anyá­ja, illet­ve a jobb olda­li két kerék­nél is egy-egy csa­var laza volt.

Az autó­sze­re­lő fog­lal­ko­zá­si sza­bá­lyo­kat sze­gett meg akkor, ami­kor a kerék­cse­re során a kerék­csa­va­ro­kat nem meg­fe­le­lő­en rög­zí­tet­te és a kerék­csa­va­rok rög­zí­tett­sé­gét nem ellenőrizte.

Az elkö­ve­tő cse­lek­mé­nye a fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés  vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.