Főoldal » Hírek » A gyógyszerre kérésből rablás lett - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 17 éves fia­tal­ko­rú fiú ellen minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt. A fia­tal az idős­ko­rú, rossz egész­sé­gi álla­pot­ban lévő fér­fi­től elő­ször gyógy­szer­re kért pénzt, majd ütle­gel­te, végül a véde­ke­ző sér­tet­tet nagy erő­vel, ököl­lel fejen ütöt­te és az esz­mé­let­len föl­dön fekvő fér­fi­től 40.000 forin­tot vett el.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. ápri­lis máso­dik felé­ben, este, Ede­lény­ben az utcán leszó­lí­tot­ta a rossz egész­sé­gi álla­pot­ban lévő és nála gyen­gébb fizi­ku­mú fér­fit azzal a cél­lal, hogy érté­ke­ket sze­rez­zen meg. Elő­ször pénzt kért köl­csön gyógy­szer­re, ami­kor viszont a sér­tett fel­aján­lot­ta neki, hogy kivált­ja a recept­jét, a vád­lott két­szer meg­pró­bál­ta meg­üt­ni tenyér­rel, ille­tő­leg térd­del lágyé­kon akar­ta rúgni. A sér­tett eze­ket még elhá­rí­tot­ta, mire a fiú a felső ruhá­za­ta zse­bé­ben lévő pénz­tár­cá­ját akar­ta elven­ni tőle, a sér­tett ennek is ellen­állt, viszont a táma­dó két­szer nagy erő­vel, ököl­lel fejen ütöt­te. Az üté­sek­től a férfi elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét és a föld­re zuhant.

A vád­lott ekkor elvet­te a pénz­tár­cá­ját, ami­ből 40.000 forint kész­pénzt szer­zett meg, és a pénz­tár­cát hát­ra­hagy­va elsza­ladt.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett­nek orvo­si­lag érté­kel­he­tő sérü­lé­sei nem kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő bün­te­tett elő­éle­tű fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­tün­te­tést indít­vá­nyo­zott vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­vel.