Főoldal » Hírek » Somogy Vármegyei Főügyészség » A harmadik kocsifeltörést kamera is rögzítette - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye-videóval

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt emelt vádat két kapos­vá­ri fia­tal­lal szem­ben, akik három gép­ko­csi abla­kát tör­ték be és lop­ták el az utas­tér­ben hagyott érté­ke­ket.

A vád­irat sze­rint a 15 és 20 éves elkö­ve­tők 2020 már­ci­u­sá­nak végén és ápri­li­sá­nak ele­jén Kapos­vá­ron, az utcán leál­lí­tott olyan gép­ko­csi­kat keres­tek, ame­lyek abla­ka­i­nak betö­ré­sé­vel az autók­ban lévő érté­kes tár­gya­kat tulaj­do­nít­hat­nak el. A fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben egyéb­ként az elkö­ve­tés ide­jén bíró­sá­gi szak­ban lopá­sok miatt bün­te­tő eljá­rás volt folya­mat­ban, ahol pró­bá­ra bocsá­tot­ták.

A vád­lot­tak mind­há­rom eset­ben ugyan­az­zal a mód­szer­rel követ­ték el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket, egy közel­ben talált kővel bedob­ták a kocsik abla­ka­it, majd a meg­szer­zett érté­kek­kel a hely­szí­nek­ről futva elme­ne­kül­tek. Az autók utas­te­ré­ből a fia­tal fiúk egye­bek mel­lett lap­to­pot, arany éksze­re­ket és sze­szes italt vit­tek el meg­kö­ze­lí­tő­leg 140.000 forint összeg­ben.

A kapos­vá­ri rend­őrök a har­ma­dik gép­ko­csi­fel­tö­rést – amit jó minő­sé­gű kame­ra­fel­vé­tel is rög­zí­tett - köve­tő­en azo­no­sí­tot­ták az elkö­ve­tő­ket és hall­gat­ták ki őket gya­nú­sí­tott­ként.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban mind­két vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tést indít­vá­nyo­zott.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.