Főoldal » Hírek » A „három csapás” alkalmazásával életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi olló­val támad­ta meg áldozatát.

Az íté­let sze­rint a férfi azért érke­zett Győr­be, hogy kések, ollók köszö­rü­lé­sé­vel pénzt keres­sen. Az egyik lakó­ház­ba nem enged­ték be, ezért a bejá­ra­ti ajtót berúg­va ment be oda. Egy idő­sebb lakó fel­szó­lí­tot­ta a távo­zás­ra, s tes­té­vel elzár­ta a lép­cső­fel­já­ró felé veze­tő utat. A férfi azon­ban nem hát­rált és dula­ko­dás ala­kult ki közöt­tük. Ennek során a táma­dó meg­fe­nye­get­te, több­ször meg­ütöt­te, vala­mint egy 8 cm pen­ge­hosszú­sá­gú olló­val meg­szúr­ta a lakót. A csa­lád­ta­gok a dula­ko­dás zaját meg­hal­lot­ták, a hely­szín­re siet­tek, sikol­toz­ni kezd­tek, mire a táma­dó elmenekült.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az áldo­zat mell­ka­sát két szú­rás érte, melyek vetü­le­té­ben élet­fon­tos­sá­gú szer­vek vol­tak. Ezek sérü­lé­se élet­ve­szé­lyes álla­po­tot ered­mé­nyez­het, ami idő­ben érke­ző orvo­si segít­ség nél­kül halál­hoz vezet­het. A sérü­lé­sek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li volt, a súlyo­sabb követ­kez­mény csak a sze­ren­csé­nek és a meg­tá­ma­dott ered­mé­nyes véde­ke­zé­sé­nek volt köszönhető.

A Győri Tör­vény­szék a fér­fit ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a fegy­ház­bün­te­tés­ből leg­ko­ráb­ban 25 év múlva bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

A ter­helt cse­lek­mé­nye sze­mély elle­ni erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény­nek minő­sül. Mivel ilyen jel­le­gű bűn­cse­lek­mény miatt 2018 novem­be­ré­ben és 2020 szep­tem­be­ré­ben is már elítél­ték, a tör­vény értel­mé­ben erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső. Emi­att ezen újabb súlyos bűn­cse­lek­mé­nyért köte­le­ző élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa vele szemben.

Az íté­let ellen a férfi és a védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbeztek.

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a kisza­bott bün­te­tést tör­vé­nyes­nek tartja.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.