Főoldal » Archív » A hat éves gyermeket bedobta a szobába

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a véde­ke­zés­re kép­te­len sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fér­fi­val szem­ben, aki­nek az uno­ka­öccse nem foga­dott szót, ezért őt fel­emel­te, bedob­ta a szo­bá­ba, ezzel neki nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okozott. 

A vád­lott 2018. május 27. nap­ján 13 óra körü­li idő­ben egy tata­bá­nyai lakás­ban volt uno­ka­öccse, a hat éves sér­tett tár­sa­sá­gá­ban. A vád­lot­tat zavar­ta, hogy a kis­fiú nem fogad szót neki, nem megy be ját­sza­ni a kony­há­ból, illet­ve az elő­szo­bá­ból a szo­bá­ba, ezért az elő­szo­bá­ban állva a könyö­ké­nél fogva fel­emel­te a sér­tet­tet és bedob­ta a szo­bá­ba. A sér­tett a dobás követ­kez­té­ben a pad­ló­ra esett és beütöt­te a fejét, az orra vérez­ni kez­dett, sírva fakadt. A sírás­ra fel­fi­gyelt a sér­tett édes­any­ja, aki besza­ladt a szo­bá­ba, majd rend­őri intéz­ke­dést kért.

A sér­tett gyer­mek élet­ko­rá­ra figye­lem­mel véde­ke­zés­re kép­te­len volt a cse­lek­mény idején.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben  a gyer­mek jobb hom­lo­kán zúzó­dá­sos sérü­lés, jobb olda­li orr­szár­nyon hor­zso­lá­sos sérü­lés, a jobb mell­kas­fé­len felü­le­tes hám­sé­rü­lés kelet­ke­zett, ame­lyek gyógy­tar­ta­ma 8 napon belüli.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a bün­te­tett elő­éle­tű, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tat a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélje.