Főoldal » Hírek » A hattyú halála - vádemelés- a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­gé­vel vádol­ja azt a fér­fit, aki 2020. júli­us végén az Orfűi tónál eltör­te egy hattyú nya­kát.

A vád­irat sze­rint a férfi a csa­lád­já­val Orfűn, a tavon lévő egyik stég­nél tar­tóz­ko­dott, mely­nek köze­lé­ben kacsák és hattyúk vol­tak. A dél­előtt folya­mán a vád­lott nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasztott.

A vád­lott fia a stég köze­lé­ben úszó kacsá­kat etet­te, azon­ban emi­att a vízen lévő hattyúk, két fel­nőtt és nyolc fióka is a stég­hez men­tek. A vád­lott ettől inge­rült lett, mert tar­tott tőle, hogy a mada­rak miatt nem fog tudni für­de­ni. Ezért beug­rott a vízbe, a hattyúk közé ment, majd meg­ra­ga­dott egy szürke-fehér tol­la­za­tú fia­ta­labb mada­rat és annak nya­kát eltörte.

A vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a hattyú elpusztult.

A vád­lott azzal, hogy a hattyú nya­kát eltör­te, gerin­ces álla­tot indo­ko­lat­la­nul bán­tal­ma­zott, és ez a madár pusz­tu­lá­sát okozta.

A sza­bad­lá­bon lévő ter­helt­tel szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, a vád­lott bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Pécsi Járás­bí­ró­ság dönt majd.