Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » A hátulról támadó fiatal férfi testi sérüléseket okozva szerezte meg az idős nő pénzét

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 18 éves férfi ellen a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és köz­ok­irat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt.

A férfi 2017 decem­be­ré­nek köze­pén, a késő dél­utá­ni órák­ban Mis­kol­con az egyik utcá­ban a lát­ha­tó­an nehéz­kes és lassú járá­sú 80 éves asszonyt erő­tel­jes moz­du­lat­tal, mind­két vál­lá­nál fogva arc­cal a föld­re lökte. A föl­dön fekvő nőtől el akar­ta venni a kézi­tás­ká­ját, azon­ban a nő azt meg­pró­bál­ta meg­vé­de­ni és erő­sen tar­tot­ta, ezért a férfi azt leg­alább két­szer meg­rán­tot­ta, míg végül hoz­zá­ju­tott és a hely­szín­ről elfu­tott. A tás­kát a benne lévő sze­mé­lyi iga­zol­vánnyal, lak­cím­kár­tyá­val, tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tá­si kár­tyá­val, ille­tő­leg egyéb sze­mé­lyes tár­gyak­kal a közel­ben lévő sze­mét­ége­tés­re hasz­nált terü­le­ten eldob­ta, míg a 106 500 Ft kész­pénzt és 8 000 Ft érté­kű étke­zé­si utal­ványt megtartotta.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló orr­csont­tö­rés és váll­fi­cam sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és mel­lék­bün­te­tés­ként köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.