Főoldal » Archív » A hatvani bűzszennyezés ügyében tett ügyészségi intézkedésekről

A Heves Megyei Főügyész­ség bün­te­tő­jo­gi és köz­jo­gi szak­ága meg­tet­te és a továb­bi­ak­ban is meg­te­szi a szük­sé­ges és lehet­sé­ges intéz­ke­dé­se­ket a Hat­van köze­li bűz­szennye­zés ügyében.

A Hat­van tér­sé­gé­ben idő­sza­ko­san ter­jen­gő bűz kap­csán a Heves megyei Kor­mány­hi­va­tal ille­té­kes kör­nye­zet­vé­del­mi szak­ha­tó­sá­gá­nál köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás van folya­mat­ban. Ezzel pár­hu­za­mo­san a Heves Megyei Főügyész­ség Köz­jo­gi Szak­ága hiva­tal­ból vizs­gál­ja egy eset­le­ges köz­ér­de­kű kere­set benyúj­tá­sá­nak a lehe­tő­sé­gét is a lég­szennye­zés meg­szün­te­té­se érde­ké­ben. A kere­set­in­dí­tás, és ezál­tal a bíró­sá­gi eljá­rás kez­de­mé­nye­zé­sé­nek fel­té­te­le ugyan­ak­kor a bűz for­rá­sá­nak és kibo­csáj­tó­já­nak beazo­no­sí­tá­sa, ami a köz­igaz­ga­tá­si szak­ha­tó­ság fel­ada­ta. Ezek isme­re­té­ben kerül­het majd csak az ügyész­ség abba a hely­zet­be, hogy a köz­ér­dek súlyos sérel­mé­nek iga­zo­lá­sa cél­já­ból egy eset­le­ges per során fel­hasz­nál­ja azt a 8139 alá­írást, amit a hat­va­ni lako­sok kép­vi­se­le­té­ben eljá­ró pol­gár­mes­ter ma dél­előtt sze­mé­lye­sen adott át a főügyészségen.

Amint arról már koráb­bi hír­adá­sok is szól­tak, a bűz­szennye­zés miatt indult köz­igaz­ga­tá­si eljá­rás­sal pár­hu­za­mo­san, a Hat­va­ni Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon a Hat­van és Lőrin­ci tele­pü­lé­sek köz­igaz­ga­tá­si hatá­rán tapasz­tal­hat isza­pos talaj­szennye­zés kap­csán kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt bün­te­tő­el­já­rás kere­té­ben nyo­mo­zás is folyik, melyet a Hat­va­ni Járá­si Ügyész­ség ren­delt el, miu­tán érte­sült a ter­mé­sze­ti kör­nye­ze­tet veszé­lyez­te­tő hely­zet kialakulásáról.

A nyo­mo­zás fel­de­rí­té­si szak­ban van, mely­ben - a közel­múlt­ban hatály­ba lépett új Be. elő­írá­sa­i­ra figye­lem­mel - a rend­őr­ség önál­ló­an tesz lépé­se­ket a szük­sé­ges bizo­nyí­té­kok beszer­zé­se és biz­to­sí­tá­sa, vala­mint a lehet­sé­ges gya­nú­sí­tot­tak beazo­no­sí­tá­sa érde­ké­ben. A járá­si ügyész­ség a hatá­lyos eljá­rá­si tör­vény ren­del­ke­zé­sei sze­rint csak a fel­de­rí­tett elkö­ve­tők rend­őr­ség álta­li kihall­ga­tá­sát köve­tő­en vehe­ti majd át a nyo­mo­zás irányítását.

A Heves Megyei Főügyész­ség Bün­te­tő­jo­gi és Köz­jo­gi Szak­ága addig is folya­ma­to­san kap­cso­la­tot tart és együtt­mű­kö­dik egy­más­sal annak érde­ké­ben, hogy a Hat­van­ban és a város kör­nyé­kén lakó­kat jog­gal irri­tá­ló álla­po­tok miha­ma­rabb meg­szűn­je­nek azt köve­tő­en, hogy az eljá­rás­ra jelen­leg ille­té­kes ható­sá­gok az előt­tük folya­mat­ban lévő eljá­rá­so­kat  lezárják.