Főoldal » Hírek » A helyszíni bírság csekkje vezetett a nyomára – a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a szerb ember­csem­pész­nek, aki a héten tás­ká­ját hát­ra­hagy­va mene­kült el az őt iga­zol­tat­ni akaró rend­őr­jár­őrök elől.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi isme­ret­len kilé­tű meg­bí­zó­já­nak uta­sí­tá­sá­ra szer­dán, kevés­sel éjfél után meg­je­lent Zákány­szék kör­nyé­kén. Itt a tár­sai által a hatá­ron ille­gá­li­san átkí­sért 7 kül­föl­dit vett fel fur­gon­ja cso­mag­te­ré­be, és velük Nyugat-Európa felé indult. A jár­mű­re fel­fi­gye­lő jár­őrök követ­ték egy föld­úton a fér­fit, aki hir­te­len meg­állt, és a kis­te­her­au­tót hát­ra­hagy­va, futva az erdő­be mene­kült, ahol nyoma veszett. Futás köz­ben eldob­ta tás­ká­ját, mely­ből a nevé­re egy hónap­pal koráb­ban kiál­lí­tott hely­szí­ni bír­ság­ról szóló érte­sí­tés és csekk került elő. Ennek köszön­he­tő­en még aznap haj­nal­ban -  mikor Rösz­ké­nél gya­lo­go­san távoz­ni akart az ország­ból -, a gya­nú­sí­tot­tat elfog­ták és előállították.

A férfi jár­mű­vé­ben szál­lí­tott, magu­kat tuné­zi­ai állam­pol­gár­nak valló kül­föl­di­ek sem sze­mély­azo­nos­sá­gu­kat, sem pedig Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták, és ezzel a férfi is tisz­tá­ban volt.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult bün­te­tő­el­já­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja ma fog dönteni.