Főoldal » Hírek » A hivatal előtt randalírozott – fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal ajta­ján vezet­te le a dühét, ami­kor nem kapta meg a támogatást. 

A har­min­cas éve­i­ben járó vád­lott 2021 decem­be­ré­ben a két kis­ko­rú gyer­me­ke után járó pénz­be­li jut­ta­tás fel­vé­te­le érde­ké­ben érke­zett Somogy­vár pol­gár­mes­te­ri hiva­ta­lá­hoz. Az ekkor irány­adó jár­vány­ügyi sza­bá­lyok értel­mé­ben nem tudott bemen­ni, az ügy­in­té­zés az abla­kon keresz­tül folyt. Mivel a férfi erő­sen ittas álla­pot­ban volt, az ügy­in­té­ző arra kérte, hogy a neki járó pén­zért más­nap, józa­nul jöj­jön vissza.

A vád­lott ettől rend­kí­vül indu­la­tos­sá vált, és han­go­san szit­ko­zód­ni kez­dett a hiva­tal előtt, dühe pedig csak tovább foko­zó­dott, ami­kor a visel­ke­dé­sé­re tekin­tet­tel – félve attól, hogy a vád­lott eset­le­ge­sen az épü­let­be is bemegy – az egyik ügy­in­té­ző bezár­ta a bejá­ra­ti ajtót. A férfi ekkor mér­gé­ben rán­gat­ni, ütni és rúgni kezd­te a hiva­tal ajta­ját, cse­lek­mé­nyé­vel pedig csak a hely­szín­re érke­ző rend­őr­jár­őr több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra hagyott fel.

A Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az ügyész­ség a vád­lott pró­bá­ra bocsá­tá­sát indítványozta. 

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­le során készítette.