Főoldal » Archív » A hivatali visszaéléssel gyanúsított kormánytisztviselő és társa előzetes letartóztatását indítványozza a Fővárosi Főügyészség

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult bűn­ügy­ben a Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda egy a Bel­ügy­mi­nisz­té­ri­um állo­má­nyá­ban dol­go­zó kor­mány­tiszt­vi­se­lőt, vala­mint egy vál­lal­ko­zót hall­ga­tott ki gyanúsítottként.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a vál­lal­ko­zó több tucat tele­pü­lés pol­gár­mes­te­ré­nek aján­lot­ta fel, hogy minisz­té­ri­u­mi kap­cso­la­ta révén sike­res, ún. "vis maior" pályá­za­ti pénz­hez tudja jut­tat­ni a tele­pü­lé­se­ket, ha a kivi­te­le­zés­sel az ő cégét bíz­zák meg. A jelen­le­gi ada­tok sze­rint két tele­pü­lés vonat­ko­zá­sá­ban utalt arra, hogy a vál­lal­ko­zói díjat úgy kell meg­ál­la­pí­ta­ni, hogy abból a kap­cso­la­tát is részesíthesse.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a vál­lal­ko­zót az álta­la hivat­ko­zott minisz­té­ri­u­mi kap­cso­la­ta - a kor­mány­tiszt­vi­se­lő - rej­tett, illet­ve lep­le­zett módon látta el információkkal.

A kor­mány­tiszt­vi­se­lő ese­té­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hiva­ta­li vissza­élés, a vál­lal­ko­zó­val szem­ben pedig más bűn­cse­lek­mé­nyek mel­lett vesz­te­ge­tést állít­va elkö­ve­tett befo­lyás­sal üzér­ke­dés bűn­tet­te a meg­ala­po­zott gyanú.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta mind­két gya­nú­sí­tott elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, a kor­mány­tiszt­vi­se­lő vonat­ko­zá­sá­ban a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek és a bűn­is­mét­lés­nek a veszé­lye, a vál­lal­ko­zó ese­té­ben pedig a szökés-elrejtőzés, a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­se és a bűn­is­mét­lés veszé­lye miatt.

A kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­se kér­dé­sé­ben a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon hoz döntést.