Főoldal » Hírek » A hőségben több órára megfeledkeztek a kocsiban alvó gyermekükről a szülők - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a házas­pár ellen, akik több órán át gép­ko­csi­ban hagy­ták gyer­me­kü­ket.

A vád­irat sze­rint a házas­pár öt kis­ko­rú gyer­me­ket nevel, akik közül a 17 hóna­pos sér­tett a leg­fi­a­ta­labb. A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban, 2022. augusz­tus 16-án, a szü­lők ott­hon, online dol­goz­tak.

A fenti nap reg­ge­lén az anya az egyik gyer­me­ket tánc­órá­ra vitte. A fog­lal­ko­zás­nak 10 óra körül volt vége, ezért a nő meg­kér­te a fér­jét, hogy gép­ko­csi­val hozza haza a lányu­kat és vigye magá­val a 17 hóna­pos sér­tet­tet, aki az autó­ban könnyeb­ben el fog tudni alud­ni. Idő­köz­ben a nagyobb gyer­me­ket egy köze­li isme­rős szí­ves­ség­ből haza­vit­te, ezért az apa a gép­jár­mű­vel vissza­for­dult, majd a lakó­he­lyük­höz érve ész­re­vet­te, hogy a sér­tett elaludt. Nem akar­ta fel­kel­te­ni, ezért a ház előtt álló autó­ban hagy­ta, de az első ajtók abla­ka­it rés­nyi­re lehúz­ta.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak dol­goz­tak, illet­ve tele­fo­non tar­tot­ták a kap­cso­la­tot mun­ka­tár­sa­ik­kal, miköz­ben az apa elfe­led­ke­zett arról, hogy a gyer­mek az autó­ban van. Az anya pedig téve­sen azt gon­dol­ta, hogy a férje a meg­szo­kot­tak sze­rint az autó­val beállt az udva­ruk­ra és így a kint ját­szó többi gyer­mek észre fogja venni, ha a sér­tett fel­éb­red, fel­sír és majd szól­ni fog­nak a szü­le­ik­nek.

A szü­lők csak 13 óra 20 perc­kor men­tek ki az autó­hoz, ahol ekkor már a gyer­mek esz­mé­let­len álla­pot­ban volt, a 29 fokos meleg­ben élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban volt, hőgu­tát kapott. A sér­tett éle­tét a gyors és szak­sze­rű orvo­si segít­ség­nyúj­tás men­tet­te meg.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr- főka­pi­tány­ság nyo­mo­zott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a vád­lot­tak ellen élet­ve­szélyt okozó, gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék mind­két vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés­re ítél­je.