Főoldal » Archív » A jelzálogjoggal terhelt ingatlanokra specializálódott bűnözői körből két vádlottat jogerősen elítéltek az előkészítő ülésen

Hitel­lel ter­helt ingat­la­nok köz­ve­tí­té­se során csap­ták be az ügy­fe­le­ket a Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint, és több mint 3 mil­li­árd forint kárt okoz­tak 163 sér­tett­nek. A hat­ból ket­ten az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­ték a ter­hük­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét; őket a bíró­ság jog­erő­sen bör­tön­bün­te­tés­re ítélte. 

A vád­irat sze­rint egy 50 éves férfi olyan gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­go­kat veze­tett, illet­ve irá­nyí­tott, ame­lyek első­sor­ban banki hitel­lel ter­helt és köve­te­lés­ke­ze­lés­re kiadott ingat­la­nok köz­ve­tí­té­sé­vel és érté­ke­sí­té­sé­vel fog­lal­koz­tak. A tár­sa­sá­gok 2011-2016. évek­ben több magán- és jogi sze­méllyel kötöt­tek szer­ző­dé­se­ket, ame­lyek azt céloz­ták, hogy a cégek a hitel­lel ter­helt ingat­la­no­kat a piaci ár alatt meg­sze­rez­ve, szin­tén ked­vez­mé­nyes áron adják el az ügy­fe­le­ik­nek. Az ügy­fe­lek­nek leg­alább a vétel­ár felét kite­vő vétel­ár­rész­le­tet, vala­mint meg­bí­zá­si díjat kel­lett előre letét­be befi­zet­ni­ük egy – az elkö­ve­tés­be bevont 55 éves – ügy­véd­nek. A leté­tet az 50 éves férfi cégei akkor kap­hat­ták volna meg, ami­kor az ügy­fe­lek teher­men­tes tulaj­don­ba kerül­tek volna, azon­ban a férfi több eset­ben meg sem kísé­rel­te meg­sze­rez­ni az ingat­la­no­kat, más ese­tek­ben pedig nem az ügy­fe­lek­nek adta azo­kat tovább. Az ügy­véd meg­szeg­ve köte­les­sé­gét, társa ren­del­ke­zé­se sze­rint, idő előtt elutal­ta a leté­ti össze­ge­ket. A vád­irat sze­rint az ügy­in­té­zés­ben és a szer­ző­dés­kö­té­sek­ben továb­bi két ter­helt, egy 30 és egy 49 éves nő segéd­ke­zett, illet­ve az egyik ügy­let­nél két ingat­lan­köz­ve­tí­tő is csa­lárd módon részt vett a kár­oko­zás­ban. A 301 olda­las vád­irat rész­le­te­sen tar­tal­maz­za, hogy a sér­tet­tek miként szen­ved­tek 3-27 mil­lió forint közöt­ti kárt.

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség a leír­tak alap­ján hat sze­méllyel szem­ben emelt vádat a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság előtt.  A vád tár­gyát üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett, külö­nö­sen nagy kárt okozó csa­lás bűn­tet­te, ügy­vé­di vissza­élés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek képezik.

Az elő­ké­szí­tő ülé­sen a két ingat­lan­köz­ve­tí­tő vád­lott elis­mer­te a bűnös­sé­gét, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A bíró­ság a bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­to­kat elfo­gad­ta, és az egyik vád­lot­tat kettő év letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és kettő év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a mási­kat kettő év, vég­re­haj­tá­sá­ban négy évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re és három­száz­ezer forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

A két vád­lot­tat érin­tő íté­let jog­erő­re emelkedett.

Az eljá­rás a továb­bi négy vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban – tár­gya­lás­sal – folytatódik.