Főoldal » Archív » A jogszerűen intézkedő rendőrt fojtogató férfi letartóztatását indítványozza a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt foly­tat bün­te­tő­el­já­rást a Hajdú-Bihar megyei köz­ség­ben lakó bün­te­tett elő­éle­tű férfi ellen. 

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a csa­lád­já­val szem­ben ittas álla­pot­ban, erő­sza­ko­san visel­ke­dő férfi laká­sá­nál állam­pol­gá­ri beje­len­tés­re 2020. júni­us 11-én, 13 óra 45 perc­kor meg­je­le­nő kör­ze­ti meg­bí­zott rend­őr­rel szem­ben az elkö­ve­tő táma­dó­an lépett fel, trá­gár kife­je­zé­sek­kel sér­te­get­te, tett­le­ges­ség­gel fenye­get­te, majd neki is támadt a rend­őr­nek, azt meg­lök­te, a testi kény­szert alkal­ma­zó rend­őrt dula­ko­dás­ra kény­sze­rít­ve, annak nya­kát kar­kulccsal, fojtó fogás­sal szo­rí­ta­ni kezd­te. A szo­rí­tást a rend­őr a beje­len­tő segít­sé­gé­vel elhá­rí­tot­ta, ennek során a gya­nú­sí­tott a rend­őr segí­tő­jét nagy erő­vel megrúgta.

A rend­őr és segí­tő­je a cse­lek­mény követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, sérü­lé­sük miatt kér­ték az elkö­ve­tő fele­lős­ség­re vonását.

A gya­nú­sí­tott tagad­ta a cse­lek­mény elkö­ve­té­sét. A regi­o­ná­lis nyo­mo­zó ügyész­ség az őri­ze­tét elren­del­te és a mai napon a letar­tóz­ta­tá­sá­ra tesz indít­ványt a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírájához.