Főoldal » Hírek » A jóhiszeműség ára - vádemelés - a Baranya Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség csa­lás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki a sér­tett jó szán­dé­kát kihasz­nál­va csalt ki tőle pénzt.

A vád­lott, akit koráb­ban már több­ször elítél­tek csa­lás miatt, 2021 ápri­li­sá­ban Pécsett meg­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet azzal, hogy az autó­já­ból kifo­gyott a ben­zin, ezért 10.000,-Ft köl­csönt kérne tőle, amit később visszafizetne.

Azért, hogy a sér­tett bizal­má­ba fér­kőz­zön, az elkö­ve­tő meg­ad­ta sze­mé­lyi ada­ta­it, azon­ban azok valót­la­nok voltak.

Miköz­ben a sér­tett a pénzt átad­ta a csa­ló­nak, az látta, hogy a sér­tett­nél nagyobb összeg van, ezért elha­tá­roz­ta, hogy továb­bi pén­ze­ket fog kicsal­ni tőle.

Ekkor a sér­tett­nek azt állí­tot­ta, hogy nem­rég halt meg az uno­ká­ja és a teme­tés­re sze­ret­ne köl­csön kérni 60.000,-Ft-ot. A sér­tett a kérés­nek ele­get tett, továb­bi 60.000,-Ft-ot átadott a vád­lott­nak, aki azt ígér­te, hogy még aznap a sér­tett lakó­he­lyén a pénzt visszaadja.

 

A sér­tett ezt köve­tő­en elin­dult lakó­he­lyé­re gép­jár­mű­vel, mikor a csaló tele­fo­non fel­hív­ta őt azzal, hogy hama­ro­san 10 mil­lió Ft hitelt fog kapni, azon­ban előt­te továb­bi 60.000,-Ft-ra van szük­sé­ge, hogy az ügy­vé­det kifizesse.

A sér­tett mind­ezt elhit­te a vád­lott­nak, vissza­ment a par­ko­ló­ba, ahol továb­bi 60.000,-Ft-ot adott át a vádlottnak.

A csaló és a sér­tett úgy álla­po­dott meg, hogy a követ­ke­ző napok­ban a pénzt vissza­fi­ze­ti, azon­ban más­nap reg­gel a vád­lott ismé­tel­ten fel­hív­ta a sér­tet­tet és továb­bi 100.000,-Ft-ot kért tőle. Ekkor azon­ban a sér­tett gya­nút fogott, a rend­őr­sé­get érte­sí­tet­te, akik az elkö­ve­tőt elfog­ták, ami­kor meg­je­lent, hogy az újabb pénz­össze­get átvegye.

A vád­lott cse­lek­mé­nye a csa­lás vét­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.