Főoldal » Archív » A kábítószert szállító szerb férfi büntetésének súlyosítását indítványozza az ügyészség

A Csong­rád Megyei Főügyész­ség az elkö­ve­tő­vel szem­ben külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Sze­ge­di Törvényszéken.

A vád­irat sze­rint a szerb állam­pol­gár­sá­gú férfi 2019 tava­szán, 1000 euró elle­né­ben az autó­já­ban kiala­kí­tott rej­tek­he­lyen, több, mint húsz kilo­gramm kábí­tó­szert kívánt Koszo­vó­ból Magyar­or­szá­gon keresz­tül Bécs­be szál­lí­ta­ni. A Rösz­kei Határ­át­ke­lő­he­lyen a sze­mély­gép­ko­csi átvizs­gá­lá­sa­kor az elrej­tett kábí­tó­szert meg­ta­lál­ták, azt lefoglalták.

A Sze­ge­di Tör­vény­szék elő­ké­szí­tő ülé­sen a szerb férfi beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta és külö­nö­sen jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak bűn­tet­te miatt hat év hat hónap sza­bad­ság­vesz­tés­re és hét év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés, míg a vád­lott és védő­je a bün­te­tés eny­hí­té­se érde­ké­ben fel­leb­be­zett. A Sze­ge­di Tör­vény­szék a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát fenntartotta.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a cse­lek­mény jelen­tős tár­gyi súlyá­ra és annak elsza­po­ro­dott­sá­gá­ra tekin­tet­tel indo­kolt a sza­bad­ság­vesz­tés tar­ta­má­nak súlyosítása.

Az ügy­ben másod­fo­kon a Sze­ge­di Íté­lő­táb­la jár el.