Főoldal » Archív » A Kanadába költözött nő két éven keresztül jogtalanul vette fel a családi pótlékot és a gyest gyermekei után

Nagyobb vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség egy 27 éves nővel szem­ben.

A vád­lott nő két kis­ko­rú gyer­me­ket nevelt, akik után a Magyar Állam­kincs­tár gyer­mek­gon­do­zá­si díjat, illet­ve csa­lá­di pót­lé­kot folyó­sí­tott részére.

Ezen csa­lád­tá­mo­ga­tá­si ellá­tá­sok addig az idő­pon­tig jár­nak, amíg a jogo­sult Magyar­or­szá­gon, vagy az Euró­pai Unió terü­le­tén él. Ha más­ho­vá köl­tö­zik, úgy az ellá­tá­sok szü­ne­tel­nek. Erre min­den eset­ben írás­ban figyel­mez­te­tik a jogo­sul­ta­kat, azzal, hogy köte­le­sek az ilyen vál­to­zást beje­len­te­ni a folyó­sí­tó álla­mi szerv felé.

Ennek a vád­lott nem tett ele­get és 2014. júni­u­sá­ban csa­lád­já­val Kana­dá­ba köl­tö­zött. Részé­re 2016-ig tovább folyó­sí­tot­ták az ellá­tást, melyet ő bank­kár­tyá­val kül­föl­dön is fel­vett. Ily módon össze­sen több mint egy­mil­lió forin­tot vett fel jogtalanul.

Az ügyész­ség a nővel szem­ben távol­lé­té­ben emelt vádat, és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.