Főoldal » Hírek » A kaposvári kórház előtt bántalmazta volt feleségét - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mény miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az 50 éves fér­fi­val szem­ben, aki volt házas­tár­sát szi­dal­maz­ta, majd meg­ütöt­te és meg­rúg­ta Kapos­vár belvárosában.

A vád sze­rint a vád­lott 2021 feb­ru­ár­já­ban a kora reg­ge­li órák­ban a kór­ház­ban dol­go­zó sér­tett elé ment, mivel ismer­te volt fele­sé­ge mun­ka­rend­jét és tudta, hogy vég­zett éjje­li műszakjával.

A férfi az intéz­mény bejá­ra­ta előtt szó­vál­tás­ba került a szál­lá­sá­ra tartó sér­tet­tel, amely során kifo­gá­sol­ta a nő élet­vi­te­lét és azt, ahogy közös gyer­me­kük­ről gon­dos­ko­dik. Az indu­la­tos vád­lott a sér­tet­tet trá­gár sza­vak­kal is illet­te, majd a nőt egy alka­lom­mal arcon ütöt­te és com­bon rúgta.

A vád­lott ezt köve­tő­en lát­szó­lag fel­ha­gyott erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­val és kocsi­já­ba ülve elhaj­tott a hely­szín­ről, azon­ban kis idő múlva ismét meg­je­lent a gya­lo­go­san köz­le­ke­dő sér­tett köze­lé­ben. A férfi ekkor tovább szi­dal­maz­ta volt házas­tár­sát és nagy erő­vel tér­den rúgta, amely miatt a sér­tett a jár­dá­ra esett.

A vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lé­se­ket szenvedett.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a fér­fi­val szemben.

A fel­hasz­nált fény­ké­pe­ket a kapos­vá­ri rend­őrök az adat­gyűj­tés során készítették.