Főoldal » Archív » A karácsonyi vásár látogatóit óvó polgármester lett az ittas sofőr áldozata

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 27 éves férfi ellen köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, cser­ben­ha­gyás vét­sé­ge és ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt.

A vád­lott 2017. decem­ber hónap máso­dik felé­ben a kora­es­ti órák­ban, a for­ga­lom­ból kivont, ható­sá­gi jel­zés nél­kü­li autó­já­val, ittas álla­pot­ban, Sajó­híd­vég tele­pü­lé­sen több alka­lom­mal meg­je­lent a kará­cso­nyi vásár hely­szí­nén, és a gumi­ab­ron­csok csi­kor­ga­tá­sá­val, a motor túráz­ta­tá­sá­val zavar­ta a ren­dez­vényt, vala­mint több­ször nagy sebes­ség­gel haladt el az útsza­ka­szon, és vész­fé­ke­zett, ezért az ott tar­tóz­ko­dó sze­mé­lyek fel­szó­lí­tot­ták, hogy fejez­ze be ezt a magatartást.

A vád­lott eltá­vo­zott, majd ismé­tel­ten meg­je­lent az autó­val, és a vásár köze­lé­ben meg­állt, ekkor a továb­bi cse­lek­mé­nyé­nek a meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben a pol­gár­mes­ter és egy másik férfi az autó­hoz men­tek, fel­szó­lí­tot­ták a vád­lot­tat a veszé­lyez­te­tő maga­tar­tás abba­ha­gyá­sá­ra. A pol­gár­mes­ter meg akar­ta sze­rez­ni a gép­jár­mű indí­tó kul­csát, a lehú­zott abla­kon keresz­tül benyúlt az utas­tér­be, azon­ban a vád­lott hir­te­len gáz­adás­sal elin­dult és elso­dor­ta a pol­gár­mes­tert, aki az úttest­re esett, míg a másik fér­fi­nak, hogy elke­rül­je az ütkö­zést, el kel­lett ugra­nia a jármű elől.

A vád­lott elhagy­ta a hely­színt, egy barát­já­hoz ment, ahol továb­bi fél liter sze­szes­italt fogyasz­tott. Ezt köve­tő­en meg­kér­te a barát­ját, hogy vigye haza, azon­ban a barát­ja által veze­tett gép­jár­mű­vet az idő­köz­ben meg­ér­ke­zett rend­őrök Sajó­híd­vé­gen ellen­őr­zés alá von­ták, mivel a gép­jár­mű­ben tar­tóz­ko­dó vád­lot­tat több sze­mély fel­is­mer­te a lako­sok közül.

Az intéz­ke­dés során a fér­fi­val szem­ben alkal­ma­zott légalkoholmérő-készülék méré­si ered­mé­nye iga­zol­ta az alkoholfogyasztást.

Az ügyész­ség az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy az egyes bűn­cse­lek­mé­nyek 3 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dők, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, a vád­lott sza­bad­lá­bon van – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szemben.