Főoldal » Archív » A karddal támadó apával szemben ablakmosó folyadékkal védekezett a nemkívánatos vőjelölt

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 51 éves és egy 24 éves férfi ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és ron­gá­lás vét­sé­ge miatt.

A vád­lot­tak közül – akik egy­más hoz­zá­tar­to­zói – az apa elle­nez­te a lánya sze­rel­mi viszo­nyát, és meg akar­ta aka­dá­lyoz­ni, hogy a férfi a lányát kül­föld­re vigye.

2016 novem­ber hónap köze­pén a két vád­lott kard­dal és vas­cső­vel fel­fegy­ver­kez­ve meg­je­len­tek a Her­nád­kak tele­pü­lé­sen lévő ben­zin­kú­ton, ahol a lány barát­ja az álta­la veze­tett gép­jár­mű­ben tar­tóz­ko­dott, és az autó­ban vele volt még egy férfi és annak barát­nő­je, vala­mint a vád­lott lánya.

A vád­lot­tak han­go­san szit­ko­zód­va az autó­hoz men­tek, és közü­lük a lány apja a nála lévő kard­dal rácsa­pott a bal első ajtó abla­ká­ra, amely kitört. A másik vád­lott a vas­cső­vel az első szél­vé­dőt ütöt­te. Az autó­ban ülő fér­fi­ak meg­ijed­tek, és elő­ször elfu­tot­tak, de mivel lát­ták, hogy a vád­lot­tak tovább ütle­ge­lik az autó szél­vé­dő­jét és motor­ház­te­te­jét, vissza­sza­lad­tak, hogy barát­nő­i­ket kiment­sék a gép­jár­mű­ből. A vád­lott lányá­nak barát­ja egy ablak­mo­só folya­dék­kal tele vöd­röt vett magá­hoz, és azzal a vád­lot­tak irá­nyá­ba locsolt, de ekkor az apa már egy kést is elő­vett, és a vád­lot­tak üldö­ző­be vet­ték a már mene­kül­ni kény­sze­rü­lő két férfit.

Ami­kor az apa és vádlott-társa utol­ér­ték a lánya barát­ját, a náluk lévő esz­kö­zök­kel test szer­te bán­tal­maz­ták, aki a fejé­re mért egyik ütés­től a föld­re került.

A segít­sé­gé­re siető fér­fit a másik vád­lott egy vas­cső­vel fejen ütöt­te, így ő is a föld­re került. Ezután a vád­lot­tak fel­hagy­tak a továb­bi bán­tal­ma­zás­sal, és eltávoztak.

A sér­tet­tek közül az egyik 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­in túl­me­nő­en 8 napon túl gyó­gyu­ló, az arc terü­le­tén koz­me­ti­kai elté­rést ered­mé­nye­ző mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­ként érté­kel­he­tő sérü­lést szen­ve­dett, míg a másik sérü­lé­sei 8 napon belül gyó­gyu­ló­ak voltak.
A gép­jár­mű­ben 193 109 Ft össze­gű ron­gá­lá­si kár keletkezett.

Az ügyész­ség az egyik vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást, míg a másik­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.