Főoldal » Hírek » A kelet-ukrajnai szakadárok oldalán akart harcolni a magyar férfi - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség til­tott tobor­zás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Somogy megyé­ben lak­cím­mel ren­del­ke­ző magyar fér­fi­val szem­ben, aki még 2014-ben csat­la­ko­zott a Kelet-Ukrajnában ille­gá­li­san műkö­dő fél­ka­to­nai fegy­ve­res alakulatokhoz.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a férfi az Ukraj­ná­ban 2014 ápri­li­sá­ban meg­ala­kult „Dony­ec­ki Nép­köz­tár­sa­ság” és „Lugansz­ki Nép­köz­tár­sa­ság” lét­re­jöt­te után úgy hatá­ro­zott, hogy a hely­szín­re uta­zik és akár fegy­ver­rel is har­col­ni fog a kom­mu­niz­mus és a „máso­dik Szov­jet­unió” vissza­ál­lí­tá­sá­ért. A férfi inter­ne­ten keresz­tül infor­má­ci­ó­kat gyűj­tött, majd 2014 őszén Orosz­or­szá­gon keresz­tül Luganszk váro­sá­ba érke­zett, ahol szer­ző­dé­se sze­rint kato­nai bázi­so­kon kiegé­szí­tő mun­ká­kat (fegy­ve­rek rako­dá­sa, harci tech­ni­ka kar­ban­tar­tá­sa) vég­zett a sza­ka­dár nép­köz­tár­sa­ság fél­ka­to­nai alakulatainál.

A vád­lott 2015 júli­u­sá­ban Dony­eck váro­sá­ban egy hóna­pos kato­nai kikép­zé­sen is részt vett a „Dony­ec­ki Nép­köz­tár­sa­ság” által fenn­tar­tott fegy­ve­res egy­ség szer­ve­zé­sé­ben, majd újabb szer­ző­dé­se alap­ján a sza­ka­dár egy­sé­gek egyik lövész­zász­ló­al­já­nál látott el fegy­ve­res őrsé­get. A vád­lott kato­nai tevé­keny­sé­gét 2016 feb­ru­ár­já­ig foly­tat­ta, ami­kor az ille­gá­lis fél­ka­to­nai fegy­ve­res erők tevé­keny­sé­gé­ben csa­lód­va önként jelent­ke­zett az ukrán hatóságoknál.

A férfi ellen Ukraj­ná­ban is indult bün­te­tő­el­já­rás, ahol a jog­sza­bá­lyok által nem enge­dé­lye­zett fegy­ve­res cso­port­ban való rész­vé­tel miatt emel­tek vádat elle­ne, ezért a fér­fi­val szem­ben a magyar ható­sá­gok csak az ukrán eljá­rás befe­je­zé­se után jár­hat­tak el. Az elhú­zó­dó kül­föl­di jog­se­gély után a nyo­mo­zás ira­tai végül 2022 ápri­li­sá­ban érkez­tek meg a Somogy Megyei Főügyészségre.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szemben.